Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư. Trường hợp: đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp và điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án - Quảng Ngãi

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư. Trường hợp: đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp và điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án - Quảng Ngãi

Số hồ sơ: T-QNG-BS234
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực: Đầu tư tại Việt Nam
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng