Thủ tục hành chính: Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư. Trường hợp đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp và điều chỉnh tên dự án - Quảng Ngãi

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư. Trường hợp đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp và điều chỉnh tên dự án - Quảng Ngãi

Số hồ sơ: T-QNG-BS232
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực: Đầu tư tại Việt Nam
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng