Thủ tục hành chính: Đăng ký chuyển quyền đăng ký khảo nghiệm phân bón - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký chuyển quyền đăng ký khảo nghiệm phân bón - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Số hồ sơ: B-BNN-201709-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực: Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Trồng trọt
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Trồng trọt
Cơ quan phối hợp (nếu có): không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: - Trong vòng năm (05) ngày làm việc, Cục Trồng trọt thẩm định hồ sơ, nếu hợp lệ thì gửi văn bản chấp nhận thay đổi nội dung Chứng nhận đăng ký khảo nghiệm phân bón cho các tổ chức, cá nhân có liên quan
- Trường hợp hồ sơ đăng ký chưa hợp lệ, trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cục Trồng trọt thông báo cho tổ chức, cá nhân những nội dung cần bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: - Văn bản chấp nhận; - Thời hạn hiệu lực: không
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng