Thủ tục hành chính: Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở - Khánh Hòa

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở - Khánh Hòa

Số hồ sơ: T-KHA-BS549
Cơ quan hành chính: Khánh Hòa
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký đất đai
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Tài nguyên và Môi trường, cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở, xây dựng, thuế, kho bạc
Cách thức thực hiện: Chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở nộp hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường.
Chủ đầu tư hoặc người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng của Chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh;
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính, thời gian bổ túc hồ sơ. Trong đó:
* Trường hợp cấp Giấy chứng nhận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài:
- Văn phòng Đăng ký Đất đai: 10 ngày;
- Cơ quan Thuế: 03 ngày;
- Sở Tài nguyên và Môi trường: 04 ngày;
- Ủy ban nhân dân tỉnh: 03 ngày.
* Trường hợp cấp Giấy chứng nhận cho cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài:
- Văn phòng Đăng ký Đất đai: 07 ngày;
- Cơ quan Thuế: 03 ngày;
- Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện: 07 ngày
- Ủy ban nhân dân cấp huyện: 03 ngày.
Trường hợp phải lấy ý kiến Sở Xây dựng thì thời gian giải quyết tại Sở Xây dựng là 05 ngày (không tính vào tổng thời gian giải quyết).
Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 15 ngày.
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải trả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý. Giấy chứng nhận.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng