Thủ tục hành chính: Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất - Khánh Hòa

Thông tin thủ tục hành chính Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất - Khánh Hòa

Số hồ sơ: T-KHA-BS553
Cơ quan hành chính: Khánh Hòa
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng đăng ký đất đai
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường. Văn phòng đăng ký đất đai đối với trường hợp xác nhận thay đổi trên Giấy chứng nhận. Cụ thể: Văn phòng Đăng ký đất đai xác nhận trên Giấy chứng nhận của tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai xác nhận trên Giấy chứng nhận của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp xã
Cách thức thực hiện: Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh
Thời hạn giải quyết: - 03 ngày làm việc (đối với trường hợp xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại) tại Văn phòng Đăng ký đất đai;
- 05 ngày làm việc (đối với trường hợp xóa đăng ký góp vốn). Trường hợp xóa góp vốn phải cấp lại Giấy chứng nhận: Văn phòng Đăng ký đất đai 03 ngày, Sở Tài nguyên và Môi trường: 02 ngày.
Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày.
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải trả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý. Giấy chứng nhận.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng