Hệ thống pháp luật

TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 383/TCT/CS

Hà Nội, ngày 21 tháng 1 năm 2002

 

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC THUẾ - BỘ TÀI CHÍNH SỐ 383/TCT/CS NGÀY 21 THÁNG 01 NĂM 2002 VỀ VIỆC CHI PHÍ KHẤU HAO TSCĐ

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Khánh Hoà

Trả lời công văn số 1213/CT/NV ngày 11 tháng 12 năm 2001 của Cục thuế về việc xác định chi phí khấu hao TSCĐ; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Theo quy định tại Điểm 2a, Điều 5, Mục II Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định ban hành kèm theo Quyết định số 166/1999/QĐ-BTC ngày 30 tháng 12 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Tài chính: "Xác định nguyên giá TSCĐ vô hình: Chi phí sử dụng đất là toàn bộ các chi phí thực tế đã chi ra có liên quan trực tiếp tới đất sử dụng bao gồm tiền chi ra để có quyền sử dụng đất..." thì trường hợp doanh nghiệp có đầy đủ giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất nhưng không phải nộp tiền sử dụng đất do thuộc đối tượng được miễn tiền sử dụng đất thì không được trích khấu hao đối với số tiền sử dụng đất do được miễn.

2/ Tại Điều 19, Mục III Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định ban hành kèm theo Quyết định số 166/1999/QĐ-BTC nêu trên quy định: "Mọi tài sản cố định của doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động kinh doanh đều phải trích khấu hao, mức trích khấu hao tài sản cố định được hạch toán vào chi phí kinh doanh trong kỳ" và tại Điểm b, Khoản 2, Điều 9 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định: "các khoản chi không có chứng từ hoặc chứng từ không hợp pháp;" thì không được tính vào chi phí hợp lý. Theo quy định nêu trên, mọi tài sản cố định của doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động kinh doanh chỉ được tính khấu hao khi có chứng từ hợp pháp. Tuy nhiên, trong thực tế thi hành Luật doanh nghiệp, có những hộ kinh doanh cá thể trước đây chưa tổ chức hạch toán kế toán, lưu giữ hoá dơn, chứng từ nay thành lập doanh nghiệp, đưa toàn bộ tài sản cố định cũ vào hoạt động kinh doanh, không có hoá đơn chứng từ hợp pháp xác định giá trị TSCĐ thì trong trường hợp này tạm thời cho trích khấu hao để tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế trên cơ sở biên bản xác định giá trị tài sản còn lại của cơ quan tài chính, vật giá, kiểm toán hoặc cơ quan có thẩm quyền.

Việc trích khấu hao đối với những tài sản cố định của chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp nêu trên Tổng cục đang nghiên cứu để bổ sung trong các văn bản quy phạm pháp luật.

3/ Các chi phí doanh nghiệp chi ra để nâng cấp tài sản cố định được phản ánh tăng nguyên giá của tài sản cố định đó, doanh nghiệp không được hạch toán các chi phí này vào chi phí kinh doanh trong kỳ .

Các chi phí sửa chữa TSCĐ được coi như một khoản chi phí trong sản xuất kinh doanh và được hạch toán trực tiếp hoặc phân bổ dần vào chi phí kinh doanh trong kỳ.

Tổng cục Thuế Thông báo để Cục Thuế được biết và thực hiện.

 

Phạm Văn Huyến

(Đã ký)

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn về việc chi phí khấu hao tài sản cố định

  • Số hiệu: 383/TCT/CS
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 21/01/2002
  • Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
  • Người ký: Phạm Văn Huyến
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 21/01/2002
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản