Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4479/TCT/NV6

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2001

 

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC THUẾ SỐ 4479 TCT/NV6 NGÀY 7 THÁNG 11 NĂM 2001 CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Kiên Giang

Trả lời Công văn số 276/CT-NVT ngày 10/10/2001 của Cục thuế hỏi về hộ kinh doanh thực hiện kế toán, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

1. Hộ kinh doanh thực hiện kế toán:

Khoản 4 Điều 17 Nghị định số 66/HĐBT ngày 2/3/1992 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về cá nhân và nhóm kinh doanh có vốn pháp định thấp hơn vốn pháp định quy định tại Nghị định số 221/HĐBT ngày 23/7/1991 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) quy định trách nhiệm của cá nhân và nhóm kinh doanh: "Ghi chép sổ sách kế toán và sử dụng chứng từ hoá đơn mua, bán hàng hoá hoặc dịch vụ theo quy định của nhà nước."

Điều 3 Quyết định số 1177/TC/QĐ-CĐKT ngày 23/12/1996 của Bộ Tài chính ban hành chế độ kế toán áp dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ quy định: "Đối với các doanh nghiệp có quy mô lớn, hoạt động kinh doanh phức tạp cần đăng ký với cơ quan thuế sở tại thực hiện theo chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 1141-TC/QĐ-CĐKT ngày 1/1/1995 của Bộ Tài chính."

Căn cứ các quy định trên, thì cơ sở (hộ) kinh doanh có quy mô lớn, nộp thuế theo phương pháp khấu trừ được thực hiện chế độ kế toán như các doanh nghiệp, trước khi thực hiện phải đăng ký với cơ quan thuế nơi nộp thuế.

2. Về chênh lệch tỷ giá:

Tại điểm 1.2 mục II Thông tư số 44/TC-TCDN ngày 8/7/1997 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá trong doanh nghiệp nhà nước quy định: "Thời kỳ doanh nghiệp đang kinh doanh:

- Trường hợp chênh lệch tỷ giá tăng tính vào thu nhập tài chính trong kỳ.

- Trường hợp chênh lệch tỷ giá giảm tính vào chi phí tài chính trong kỳ."

Thông tư số 38/2001/TT-BTC ngày 5/6/2001 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 44/TC-TCDN ngày 8/7/1997 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá trong doanh nghiệp Nhà nước quy định các doanh nghiệp ngoài quốc doanh được thực hiện theo các quy định của Thông tư số 44-TC/TCDN nêu trên, do đó việc hạch toán xử lý khoản chênh lệch tỷ giá đưa vào chi phí hay thu nhập của các cơ sở kinh doanh NQD được hạch toán như chế độ kế toán doanh nghiệp nhà nước.

Tổng cục thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện.

 

Nguyễn Đức Quế

(Đã ký)