Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2974/LĐTBXH-CV
Về việc giải thích vướng mắc trong thực hiện nghị định 28/CP

Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 1996

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 2974/LĐTBXH-CV NGÀY 7 THÁNG 9 NĂM 1996 VỀ VIỆC GIẢI THÍCH VƯỚNG MẮC TRONG THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 28/CP

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hoà

Trả lời Công văn số 122/LĐTBXH ngày 20/8/1996 của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Nha Trang, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Tại khoản 1 Điều 4 của Nghị định số 28/CP ngày 29/4/1995 của Chính phủ đã quy định: "Đối với người đủ điều kiện được xác nhận hai đối tượng trở lên theo Điều 1 của Pháp lệnh thì được hưởng các chế độ trợ cấp, phụ cấp (nếu có) đối với từng đối tượng nhưng về các chế độ ưu đãi khác thì chỉ hưởng chế độ nào cao hơn quy định tại Nghị định này", cụ thể là:

Điều 1 của Pháp lệnh xác định rõ 7 đối tượng được hưởng ưu đãi; trong đó người hoạt động cách mạng trước cách mạng tháng 8/1945; liệt sỹ; Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng lao động; Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh; người hoạt động cách mạng hoặc kháng chiến bị địch bắt tù đầy; người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, là những người đã trực tiếp tham gia trong một tổ chức cách mạng. Còn đối tượng thứ 7 - "Người có công giúp đỡ cách mạng", theo như hướng dẫn tại Thông tư số 18/LĐTBXH ngày 01/8/1985, là những người dân đã giúp đỡ cách mạng bằng của cải, vật chất hoặc nuôi dấu cán bộ..., những người này chưa tham gia trong một tổ chức cách mạng nhưng có tinh thần giác ngộ cách mạng. Như vậy:

1- Một người có đủ điều kiện xác nhận vừa là người hoạt động cách mạng, vừa là anh hùng, vừa là thương binh, vừa là người bị địch bắt tù, đầy; vừa là người kháng chiến thì được hưởng trợ cấp, phụ cấp của các đối tượng. Tuy nhiên, thương binh đồng thời là bệnh binh hoặc là thương binh đồng thời là công nhân viên chức hưởng mất sức lao động thì mới tạm thời hưởng một chế độ của một đối tượng có trợ cấp, phụ cấp cao hơn (quy định tại khoản 3, Điều 4).

2- Một người đã được xác nhận hưởng chế độ trợ cấp, phụ cấp của một trong những người trực tiếp tham gia hoạt động cách mạng (kể ra ở trên) thì không xét hưởng thêm chế độ người giúp đỡ cách mạng và ngược lại (kể cả trường hợp, tại thời điểm giải quyết chính sách, một người trước khi trở thành người trực tiếp hoạt động trong một tổ chức cách mạng đã là người có công giúp đơc cách mạng được tặng Bằng có công với nước hoặc "Kỷ niệm chương Tổ quốc ghi công" hay Huân chương kháng chiến).

 

Bùi Huy Duyên

(Đã ký)