Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
----------------

Số: 803/TC-CST
V/v: hướng dẫn thực hiện chính sách thuế

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2005

 

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Nam Dược
(Số 2, Ngách 26/31, Nguyên Hồng, Đống Đa, Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 02/CVND ngày 04/01/2005 của Công ty cổ phần Nam Dược hỏi về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) và hạch toán khoản chi về dịch vụ quảng cáo, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Căn cứ Khoản 4, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế giá trị gia tăng thì thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, Căn cứ để xác định số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ là số thuế GTGT ghi trên hóa đơn GTGT khi mua hàng hóa, dịch vụ.

Trường hợp Công ty mua dịch vụ quảng cáo để phục vụ cho hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì được khấu trừ toàn bộ số thuế GTGT đầu vào ghi trên hóa đơn GTGT của người cung cấp dịch vụ quảng cáo.

2. Theo quy định tại Điểm 11, Mục III phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì chi phí quảng cáo, khuyến mại phải hạch toán một lần theo số thực chi khi phát sinh, không phân bổ khoản chi phí này vào nhiều kỳ kế toán.

Bộ Tài chính trả lời để đơn vị biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP(2), CST(2).

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Phụng

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn số 803/TC-CST về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) và hạch toán khoản chi về dịch vụ quảng cáo do Bộ Tài chính ban hành

  • Số hiệu: 803/TC-CST
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 20/01/2005
  • Nơi ban hành: Bộ Tài chính
  • Người ký: Nguyễn Văn Phụng
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 20/01/2005
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản