Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 7779/TC-HCSN
V/v sử dụng kinh phí và quản lý tài sản công

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2003

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Thực hiện chủ trương từng bước tiền tệ hoá tiền lương, từ năm 1993 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 25/CP  ngày 23/5/1993 quy định tạm thời chế độ tiền lương mới của công chức, viên chức hành chính, sự nghiệp và lực lượng vũ trang; theo đó một số chế độ trang cấp bằng hiện vật cho cán bộ như tiêu chuẩn nhà ở, đồ gỗ.... được xoá bỏ. Để thống nhất quản lý và bảo đảm sử dụng đúng Mục đích, có hiệu quả và Tiết kiệm tài sản Nhà nước, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 14/1998/NĐ-CP ngày 6/3/1998 về quản lý tài sản Nhà nước; Điều 8, Khoản 1 của Nghị định đã quy định: "Tài sản Nhà nước trong khu vực hành chính sự nghiệp phải được sự dụng đúng Mục đích, chế độ, tiêu chuẩn, định mức, không được sử dụng vào Mục đích cá nhân, kinh doanh và các Mục đích khác, trừ trường hợp Pháp luật có quy định khác".

Tuy nhiên, thời gian qua, thông qua công tác kiểm tra tại một số cơ quan, đơn vị, Bộ Tài chính thấy vẫn còn một số trường hợp sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước cấp để sửa chữa và mua sắm trang thiết bị phục vụ tại nhà riêng cho các Đồng chi Lãnh đạo cơ quan, đơn vị dưới hình thức cho mượn; Việc làm trên là trái với các quy định hiện hành.

Để chấn chỉnh việc sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và quản lý tài sản công không đúng Mục đích, Bộ Tài chính đề nghị:

- Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thực hiện nghiêm quy định về quản lý tài sản Nhà nước, không được sử dụng kinh phí của cơ quan, đơn vị để sửa chữa, cải tạo, mua sắm trang thiết bị tài sản tại nhà riêng cho các Đồng chí lãnh đạo dưới bất cứ hình thức nào (trừ trang bị điện thoại cố định tại nhà riêng theo chế độ hiện hành).

- Thủ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo kiểm tra các đơn vị trực thuộc trong việc sử dụng kinh phí tại cơ quan, đơn vị và địa phương mình, bảo đảm phát hiện việc sử dụng kinh phí Ngân sách nhà nước cấp không đúng quy định, đề nghị có biện pháp kiên quyết thu hồi Ngân sách nhà nước và xử lý kỷ luật các cá nhân có sai phạm.

- Cơ quan Tài chính, Kho bạc Nhà nước các cấp thực hiện việc kiểm soát chi tiêu bảo đảm việc sử dụng kinh phí Ngân sách nhà nước cấp đúng chế độ, kiên quyết xuất toán, thu hồi cho công quỹ những Khoản tiền chi sai, chi vượt, chi không đúng chế độ./.

 

 

KT/BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Lê Thị Băng Tâm