Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 687/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 30 tháng 1 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Long An

Trả lời công văn số 4625/CT.TTHT ngày 19/10/2007 của Cục thuế tỉnh Long An đề nghị hướng dẫn vướng mắc về thủ tục thanh toán qua ngân hàng, ưu đãi thuế TNDN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Thuế GTGT.

a. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng:

Tại tiết d.3, điểm 1, mục III, Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT quy định: “Thanh toán qua ngân hàng là việc chuyển tiền từ tài khoản của bên nhập khẩu sang tài khoản mang tên bên xuất khẩu mở tại ngân hàng theo các hình thức thanh toán phù hợp với thỏa thuận trong hợp đồng và quy định của ngân hàng. Chứng từ thanh toán tiền là giấy báo Có của ngân hàng bên xuất khẩu về số tiền đã nhận được từ tài khoản của ngân hàng bên nhập khẩu”.

Tại điểm 5.9, mục IV, phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC nêu trên hướng dẫn về hoá đơn chứng từ mua, bán hàng hoá, dịch vụ: “Cơ sở kinh doanh đã xuất bán, cung ứng hàng hoá, dịch vụ và lập hoá đơn do hàng hoá, dịch vụ không đảm bảo chất lượng, quy cách... phải điều chỉnh (tăng, giảm) giá bán thì bên bán và bên mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ số lượng, quy cách hàng hoá, mức giá tăng (giảm) theo hoá đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hoá đơn, thời gian), lý do tăng (giảm) giá, đồng thời bên bán lập hoá đơn điều chỉnh mức giá được điều chỉnh. Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh giá cho hàng hoá, dịch vụ tại hoá đơn số, ký hiệu... Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh giá, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.

Các trường hợp sử dụng hóa đơn điều chỉnh cơ sở kinh doanh không được ghi số âm (-)”.

 Căn cứ các hướng dẫn trên, trường hợp Doanh nghiệp xuất khẩu hàng hoá nhưng lô hàng không đảm bảo chất lượng, quy cách phải giảm giá. Vì vậy số tiền thanh toán sẽ ít hơn doanh số kê khai thì doanh thu xuất khẩu được xác định là số tiền ghi trên giấy báo Có của ngân hàng bên xuất khẩu. Doanh nghiệp xuất khẩu được khấu trừ/hoàn thuế GTGT đầu vào tương ứng với giá trị ghi trên giấy báo Có của ngân hàng.

b. Hoá đơn GTGT:

Tại điểm 5.8, mục IV, Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC nêu trên hướng dẫn về hoá đơn chứng từ mua bán hàng hoá, dịch vụ: “Cơ sở kinh doanh mua hàng hoá, người bán đã xuất hoá đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hoá không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hoá, khi xuất hàng trả lại cho người bán, cơ sở phải lập hoá đơn, trên hoá đơn ghi rõ hàng hoá trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT. Hoá đơn này là căn cứ để bên bán, bên mua điều chỉnh doanh số mua, bán, số thuế GTGT đã kê khai”.

Căn cứ hướng dẫn trên, Doanh nghiệp đã bán hàng nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hoá không đúng quy cách, chất lượng và trả lại hàng thì việc lập, xử lý hoá đơn của bên mua, bên bán thực hiện theo hướng dẫn trên.

Đối với hàng hoá không đúng quy cách, chất lượng, bên mua trả lại hàng nhưng bên bán không thu hồi, đồng thời bên bán xuất bù hàng cho khách hàng thì hàng xuất bù cho khách hàng này, bên bán phải lập hoá đơn GTGT, tính và kê khai nộp thuế theo quy định.

2. Thuế TNDN.

a. Đối với hàng hoá xuất khẩu không đảm bảo chất lượng bị trả lại hàng.

Theo quy định tại điểm 2.2 mục III, phần B Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính về các khoản chi phí không tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế.

Hàng hoá đã xuất khẩu do không đảm bảo chất lượng nên phía nước ngoài từ chối thanh toán và trả lại hàng thì đề nghị Cục thuế yêu cầu Doanh nghiệp xuất khẩu phải có đầy đủ thủ tục để chứng minh việc lô hàng đã huỷ. Theo đó thuế GTGT đầu vào của lô hàng không được khấu trừ mà được hạch toán vào chi phí hợp lý, bên nước ngoài chuyển tiền do thanh lý hàng hoá được xác định là khoản tiền bồi thường.

b. Tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 2 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư quy định: “2. Dự án đầu tư mới là dự án thực hiện lần đầu hoặc dự án đầu tư độc lập với dự án đang hoạt động.

3. Dự án đầu tư mở rộng là dự án đầu tư phát triển nhằm mở rộng quy mô, nâng cao công suất, năng lực kinh doanh, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm ô nhiễm môi trường của dự án đầu tư hiện có”.

Tại Điều 36 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN quy định: “Cơ sở kinh doanh đang hoạt động có đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất thì được miễn, giảm thuế cho phần thu nhập tăng thêm do đầu tư này mang lại như sau: được miễn 01 năm và giảm 50% số thuế phải nộp cho 02 năm tiếp theo...”.

Căn cứ theo quy định trên, Công ty TNHH một thành viên Hoàng Long được thành lập theo Luật Doanh nghiệp, hạch toán kinh doanh độc lập được hưởng ưu đãi đối với doanh nghiệp mới thành lập nếu đáp ứng các điều kiện về ưu đãi đầu tư theo quy định của Pháp luật.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Long An biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương