Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 683/TCT-CS
V/v ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 30 tháng 1 năm 2007

 

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Đuờng Bộ.

Trả lời công văn số 1110/TCKT-ĐB ngày 25/11/2007 của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Đường Bộ về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với công ty được cổ phần hoá từ doanh nghiệp Nhà nước, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 1 Điều 36 Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần quy định doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa được hưởng ưu đãi như sau: “Được hưởng ưu đãi như đối với doanh nghiệp thành lập mới theo quy định của pháp luật về khuyến khích đầu tư mà không cần phải làm thủ tục cấp chứng nhận ưu đãi đầu tư”.

Tại khoản 1 Điều 46 Chương VII Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ quy định về thuế TNDN quy định: “Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư kể từ ngày Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư có hiệu lực thi hành thì thực hiện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định này”.

Tại Điều 33 Chương V Nghị định số 24/2007/NĐ-CP (nêu trên) quy định dự án đầu tư được hưởng ưu đãi về thuế TNDN nếu đáp ứng một trong các điều kiện: đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư hoặc đặc biệt ưu đãi đầu tư, đầu tư vào địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn do Chính phủ ban hành theo quy định của Luật Đầu tư.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Đường Bộ là công ty được cổ phần hóa từ doanh nghiệp Nhà nước, Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh chuyển thành công ty cổ phần ngày 28/12/2006 thì Công ty thuộc diện được xét ưu đãi thuế TNDN như đối với doanh nghiệp mới thành lập. Đối với trường hợp của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Đường Bộ có trụ sở tại Thành phố Hà Nội – không thuộc Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP; Công ty có khoảng 200 lao động, hoạt động trong lĩnh vực “tư vấn khảo sát thiết kế” thì dự án kinh doanh của Công ty không thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP, vì vậy Công ty không được hưởng ưu đãi về thuế TNDN.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Đường Bộ được biết và đề nghị Công ty liên hệ với Cục thuế Thành phố Hà Nội để được hướng dẫn cụ thể.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- CT TP Hà Nội;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương