Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 5346/TCT-CS
V/v Ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Tây Ninh

Trả lời công văn số 620/CT ngày 10/9/2007 của Cục thuế tỉnh Tây Ninh về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Xí nghiệp Kinh doanh Dịch vụ thuộc Chi nhánh Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 1 Điều 36 Chương V Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về việc chuyển công ty Nhà nước thành công ty cổ phần quy định về ưu đãi cho công ty được cổ phần hóa từ doanh nghiệp Nhà nước như sau: “Được hưởng ưu đãi như đối với doanh nghiệp thành lập mới theo quy định của pháp luật về khuyến khích đầu tư mà không cần phải làm thủ tục cấp chứng nhận ưu đãi đầu tư”.

Tại Khoản 2 Điều 46 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ quy định: “Bãi bỏ quy định ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Khoản 1 Điều 36 Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần. Các công ty cổ phần được thành lập từ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành được tiếp tục hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 1 Điều 36 Nghị định số 187/2004/NĐ-CP cho thời gian còn lại”.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh được hưởng ưu đãi thuế TNDN do được cổ phần hóa từ công ty Nhà nước từ ngày 28/12/2006, Xí nghiệp Kinh doanh Dịch vụ là đơn vị hạch toán độc lập thuộc Chi nhánh Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh thì:

- Nếu Xí nghiệp được cổ phần hóa cùng Công ty Cao su Tây Ninh hoặc được cổ phần hóa trước ngày Nghị định số 24/2007/NĐ-CP (nêu trên) có hiệu lực thi hành (ngày 21/3/2007) thì được xét ưu đãi thuế TNDN như đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập.

- Nếu Xí nghiệp chưa thực hiện cổ phần hóa hoặc được cổ phần hóa sau ngày Nghị định số 24/2007/NĐ-CP (nêu trên) có hiệu lực thi hành thì không được xét hưởng ưu đãi thuế TNDN như đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Tây Ninh biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương