Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 485TCT/PCCS
V/v: Xác định giá tính thuế GTGT, TNDN đối với xe hai bánh gắn máy

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2005

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Thái Nguyên

Trả lời công văn 822/CT-THDT ngày 05/11/2004 của Cục thuế tỉnh Thái Nguyên về việc xác định giá tính thuế GTGT, thuế TNDN đối với xe hai bánh gắn máy bán khuyến mại; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 2, Mục II, Phần C Thông tư 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ về thuế giá trị gia tăng thì: “Cơ sở đại lý bán hàng theo các hình thức phải kê khai, tính và nộp thuế GTGT đối với hàng hóa bán đại lý và tiền hoa hồng thu được từ hoạt động đại lý. Cơ sở bán đại lý đúng giá theo quy định của bên chủ hàng, hưởng hoa hồng nếu bán giá thấp hơn giá quy định của chủ hàng thì phải kê khai, nộp thuế theo giá bán do chủ hàng quy định.”

Theo quy định trên thì trường hợp các doanh nghiệp làm đại lý bán hàng đúng giá nhưng bán sai giá quy định của công ty (bán giá cao hơn hoặc thấp hơn giá quy định của công ty) thì xử lý như sau:

- Bán hàng cao hơn mức giá đã khuyến mại của công ty thì doanh nghiệp phải kê khai nộp thuế GTGT, thuế TNDN theo giá bán ghi trên hóa đơn.

- Bán thấp hơn mức giá đã khuyến mại của công ty thì doanh nghiệp phải kê khai nộp thuế GTGT, thuế TNDN theo giá khuyến mại của công ty.

Trường hợp cơ sở đại lý bán sai giá quy định của công ty thì ngoài việc phải truy thu thuế còn bị phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định hiện hành.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Thái Nguyên được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP (HC), PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn số 485TCT/PCCS về việc xác định giá tính thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với xe hai bánh gắn máy bán khuyến mại do Tổng cục Thuế ban hành

  • Số hiệu: 485TCT/PCCS
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 07/02/2005
  • Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
  • Người ký: Phạm Duy Khương
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 07/02/2005
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản