Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4826/TCHQ-GSQL

V/v hướng dẫn thủ tục xuất khẩu sản phẩm gỗ mỹ nghệ

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2007 

 

 

 

Kính gửi:

Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam
(Đ/c: 4A Y-EC XANH, Hà Nội)

Trả lời công văn số 207/HHG ngày 26/7/2007 của Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam đề nghị hướng dẫn làm thủ tục xuất hàng gỗ mỹ nghệ của các hộ gia đình sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ tại các làng nghề sang bán tại cửa hàng của các hộ này tại Trung Quốc, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ quy định tại Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ; Căn cứ quy định tại Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan;

- Căn cứ quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ; Thông tư số 32/2006/TT-BNN ngày 08/5/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thông hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2006/NĐ-CP;

- Căn cứ quy định tại Quyết định 254/2006/QĐ-TTg ngày 07/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung đường biên giới;

- Căn cứ công văn số 4144/VPCP-NN ngày 25/7/2007 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng đồng ý Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam (thông qua Công ty Đầu tư Phát triển Lâm Nông nghiệp Việt Nam) đại diện cho các hộ gia đình sản xuất hàng gỗ thủ công mỹ nghệ tại các làng nghề, làm thủ tục xuất khẩu sang Trung Quốc.

Đề nghị Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam thông báo cho Công ty Đầu tư Phát triển Lâm Nông nghiệp Việt Nam liên hệ với Chi cục Hải quan cửa khẩu để được giải quyết cụ thể về thủ tục hải quan; Khi làm thủ tục xuất khẩu sử dụng tờ khai HQ/2002-XK, người xuất khẩu ghi trên tờ khai là Công ty Đầu tư Phát triển Lâm Nông nghiệp Việt Nam, người uỷ thác là các hộ gia đình làng nghề sản xuất hàng gỗ thủ công mỹ nghệ. Việc uỷ thác thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại.

Công ty Đầu tư Phát triển Lâm Nông nghiệp Việt Nam chịu trách nhiệm trước pháp luật trong việc khai báo, làm thủ tục hải quan về tính hợp pháp của lô hàng, thực hiện chính sách mặt hàng và chính sách thuế, lệ phí theo quy định./.

 

 

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST, Vụ Pháp chế (BTC);
- Cục Hải quan tỉnh, thành phố;
- Cục KTS, Cục ĐTCBL;
- Lưu VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn số 4826/TCHQ-GSQL V/v hướng dẫn thủ tục xuất khẩu sản phẩm gỗ mỹ nghệ do Tổng Cục Hải quan ban hành

  • Số hiệu: 4826/TCHQ-GSQL
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 22/08/2007
  • Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 22/08/2007
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản