Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 939/GSQL-GQ2
V/v hướng dẫn thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty TNHH JAHWA VINA
(Địa chỉ: Lô 10, khu công nghiệp Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc)

 

Trả lời công văn số 18-09CV-HQ ngày 18/09/2013 của Công ty TNHH JAHWA VINA hỏi về việc cho mượn máy móc, thiết bị giữa hai doanh nghiệp chế xuất theo hợp đồng gia công, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm 5, mục II Thông tư số 06/2007/TT-BTM ngày 04/4/2007 của Bộ Thương mại; căn cứ điểm c, khoản 5 Điều 42 Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính quy định đối với hàng hóa gia công giữa các doanh nghiệp chế xuất với nhau thì doanh nghiệp nhận gia công làm thủ tục hải quan theo quy định đối với hàng gia công cho thương nhân nước ngoài.

Căn cứ Điều 32 Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ thì bên nhận gia công được thuê, mượn máy móc, thiết bị của bên đặt gia công để thực hiện hợp đồng gia công. Việc thuê, mượn hoặc tặng máy móc, thiết bị phải được thỏa thuận trong hợp đồng gia công.

Căn cứ điểm a khoản 3 Điều 13 Thông tư số 117/2011/TT-BTC ngày 15/08/2011 của Bộ Tài chính thì đối với máy móc, thiết bị thuê, mượn để trực tiếp phục vụ gia công thuộc đối tượng miễn thuế nhập khẩu thì thực hiện theo loại hình tạm nhập-tái xuất và làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan quản lý hợp đồng gia công.

Đề nghị Công ty nghiên cứu các quy định trên để thực hiện, trường hợp còn vướng mắc Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan quản lý hợp đồng gia công để được hướng dẫn.

Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (3b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Đình Kính