Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 475TCT/ĐTNN
V/v: Miễn giảm thuế TNDN

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2005

 

Kính gửi: Công ty TNHH Tae Kwang Vina

Trả lời công văn số 2004-49/CV-TNDN ngày 27/12/2004 của Công ty TNHH Tae Kwang Vina về việc ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Mục I, Phần H Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 và Điểm 6 Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 01/9/2004 của Bộ Tài chính thì: trường hợp các mức ưu đãi về thuế TNDN ghi trong Giấy phép đầu tư, Giấy ưu đãi đầu tư thấp hơn mức ưu đãi về TNDN theo hướng dẫn tại Thông tư này thì cơ sở kinh doanh được hưởng các mức ưu đãi về thuế TNDN theo hướng dẫn tại Thông tư 128/2003/TT-BTC nêu trên cho khoảng thời gian ưu đãi còn lại.

Trường hợp của Công ty là thuộc diện ưu đãi được miễn thuế TNDN 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp cho 7 năm tiếp theo. Vì vậy, Công ty được hưởng thêm ưu đãi cho thời gian còn lại: giảm 50% thuế TNDN 3 năm tiếp theo sau khi kết thúc thời gian ưu đãi theo Giấy phép đầu tư cũ (4 năm miễn, 4 năm giảm 50 thuế TNDN).

Tổng cục Thuế trả lời Công ty TNHH Tae Kwang Vina biết và liên hệ trực tiếp với Cục thuế tỉnh Đồng Nai để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Đồng Nai;
- Lưu: VP (HC), ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn số 475TCT/ĐTNN về việc ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) do Tổng cục Thuế ban hành

  • Số hiệu: 475TCT/ĐTNN
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 04/02/2005
  • Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
  • Người ký: Phạm Văn Huyến
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 04/02/2005
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản