Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 4729/TCHQ-KHTC
V/v không thực hiện dán tem 16 mặt hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố

Thực hiện Quyết định số 71/2007/QĐ-BTC ngày 06/08/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc không thực hiện dán tem hàng nhập khẩu đối với 16 mặt hàng nhập khẩu.

Theo đó, kể từ ngày 01/09/2007, không thực hiện việc dán tem hàng nhập khẩu đối với 16 mặt hàng theo như quy định tại Quyết định trên.

Riêng đối với tem rượu nhập khẩu vẫn thực hiện dán tem theo quy định hiện hành.

Các đơn vị tiến hành kiểm kê số tồn các loại tem không còn giá trị sử dụng theo Quyết định trên, thu hồi về kho của Cục, báo cáo Tổng cục và làm các thủ tục để thanh hủy theo quy định và thời gian thích hợp cùng với các loại ấn chỉ khác không còn giá trị sử dụng.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, Vụ KHTC(3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn số 4729/TCHQ-KHTC về việc không thực hiện dán tem 16 mặt hàng nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

  • Số hiệu: 4729/TCHQ-KHTC
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 17/08/2007
  • Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Người ký: Đặng Thị Bình An
  • Ngày công báo: Không có
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 17/08/2007
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản