Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2844/TCHQ-GSQL
V/v dán tem rượu nhập khẩu

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2013

 

Kính gửi:

- Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam;
- Hiệp hội rượu bia, nước giải khát.

Hiện nay, việc quản lý đối với rượu nhập khẩu hiện nay đang được thực hiện bằng biện pháp dán tem theo quy định tại Quyết định số 2807/QĐ-BTC ngày 11/11/2009 của Bộ Tài chính. Theo đó, có 2 loại tem rượu nhập khẩu là tem rượu nhập khẩu độ cồn < 30% và tem rượu nhập khẩu độ cồn ≥ 30%. Các mẫu tem được thiết kế hoa văn tinh xảo, có vân nền bảo an đặc biệt Fortuna chống phục chế, làm giả được dập số seri mầu đỏ có bảo vệ phát quang đỏ với 06 ký tự. Nơi dán tem được quy định tại điểm 4 Thông tư 91/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 25/09/2003. Theo đó, chủ hàng phải tổ chức dán tem tại nơi kiểm tra thực tế hàng hóa dưới sự giám sát của công chức Hải quan.

Nhằm tăng cường hơn nữa công tác quản lý trong hoạt động nhập khẩu rượu, Tổng cục Hải quan đang có chủ trương quy định việc dán tem rượu nhập khẩu là do doanh nghiệp thực hiện tại nước sản xuất/xuất khẩu (giống như dán tem thuốc lá hiện nay) để đảm bảo quản lý chặt chẽ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, chống thất thu ngân sách nhà nước.

Để chủ trương này khả thi và thực sự phát huy hiệu quả, không gây khó khăn, không là rào cản đối với hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp đồng thời không trái với các thông lệ quốc tế, đề nghị quý đơn vị có ý kiến đánh giá các mặt thuận lợi, khó khăn khi đưa chủ trương này vào thực tế. Ý kiến tham gia gửi Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý về Hải quan) trước ngày 10/6/2013 để kịp tổng hợp trình lãnh đạo các cấp phê duyệt.

Trân trọng sự phối hợp của quý đơn vị./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh