Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 2807/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH IN, PHÁT HÀNH, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CÁC LOẠI CHỨNG TỪ THU THUẾ, THU KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;
Căn cứ Luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/06/2003;
Căn cứ pháp lệnh số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/08/2001 về phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 2000/QĐ-BTC ngày 19/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc chuyển giao nhiệm vụ in, phát hành một số loại ấn chỉ thuế cho Tổng cục Hải quan;
Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về việc in, phát hành, quản lý, sử dụng các loại chứng từ thu thuế, thu khác liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu.

Điều 2. Các mẫu chứng từ ban hành kèm theo Quyết định này bắt đầu thực hiện sử dụng từ ngày 01/01/2010, đồng thời thu hồi các mẫu ấn chỉ do Tổng cục Thuế in, phát hành còn tồn trong ngành Hải quan để thanh hủy theo quy định đối với ấn chỉ đã hết giá trị sử dụng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, bãi bỏ các mẫu ấn chỉ thuế thực hiện theo: Nghị định số 97-CP ngày 27/12/1995 của Chính phủ về việc ban hành biên lai thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng nhập khẩu (mẫu CTT46); Thông tư liên bộ số 03/2007/TTLT ngày 15/10/2007 của Bộ Công Thương – Tài chính – Ngoại giao về việc ban hành sổ định mức hàng miễn thuế (mẫu P36/CN, P64/CN, P64/TT); Thông tư số 124/2007/TT-BTC ngày 26/10/2007 về việc ban hành tem thuốc lá điếu, tem xì gà nhập khẩu; Quyết định số 1042/1998/QĐ-BTC ngày 15/08/1998 về việc ban hành biên lai thuế xuất nhập khẩu (mẫu CTT52); Quyết định số 376-TC/QĐ/TCT ngày 22/6/1993 về việc ban hành tờ khai nguồn gốc ô tô, xe gắn máy (TKXGM-01, TKXOT-02); Quyết định số 193/2003/QĐ-BTC ngày 25/11/2003 về việc ban hành tem hàng miễn thuế (mẫu MT-01N, MT-04L); Quyết định số 84/2003/QĐ-BTC ngày 18/06/2003 của Bộ Tài chính về việc ban hành tem rượu nhập khẩu và một số văn bản quy định khác.

Điều 4. Giao Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm hướng dẫn việc in ấn, phát hành, quản lý, cấp phát và sử dụng đối với các mẫu ấn chỉ ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Tổng cục trưởng, Tổng cục Thuế, Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước, Cục trưởng cục Thuế, Cục trưởng Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát NDTC, Tòa án NDTC;
- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Công báo;
- UBND, Sở TCVG, Kho bạc NN, Cục thuế, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, TCHQ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn 

 

QUY ĐỊNH

IN, PHÁT HÀNH, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CÁC LOẠI CHỨNG TỪ THU THUẾ, THU KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2807/QĐ-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

I. Các mẫu chứng từ thu thuế, thu khác liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định này, cụ thể:

1. Biên lai thuế xuất khẩu, mẫu 01/XK, ký hiệu HQ/2009.

2. Biên lai thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu, mẫu 02/NK-TTĐB-GTGT, ký hiệu HQ/2009.

Các mẫu nêu tại mục 1, 2 được đóng thành quyển, mỗi quyển 50 số, mỗi số có 03 liên:

+ Liên 1: Báo soát (in mầu tím đậm);

+ Liên 2: Giao cho người nộp (in mầu đỏ cam đậm);

+ Liên 3: Lưu tại cuống biên lai (in mầu xanh lá cây).

Kích thước thành phẩm: (19 x 27)cm, in số nhẩy liên tục với mức in chống giả mầu đỏ được in trên liên 02 (phát quang dưới ánh sáng tia cực tím), mầu sắc hoa văn chìm có biểu tượng ngành Hải quan.

Các mẫu biên lai đều có ký hiệu, đánh số thứ tự liên tục theo bảng chữ cái tiếng Việt, mỗi xê-ry có 9.999.999 số, từ 0000001 đến số 9999999.

3. Tờ khai nguồn gốc xe ô tô nhập khẩu, ký hiệu: TKXOT - 01/HQ/2009.

4. Tờ khai nguồn gốc xe gắn máy nhập khẩu, ký hiệu: TKXGM/01/HQ/2009.

Các mẫu nêu tại mục 3, 4 được đóng thành quyển, có keo dán ở gáy, sử dụng tới đâu bóc tới đó, mỗi quyển 50 số, mỗi số 03 liên:

+ Liên 1: Cơ quan Hải quan lưu (mầu đen, số đen, “phát quang”)

+ Liên 2: Giao cho chủ phương tiện (mầu đỏ, số đỏ, “phát quang”);

+ Liên 3: Lưu tại đơn vị nhập khẩu (mầu xanh, số xanh, “phát quang”).

Kích thước thành phẩm: 180mm x 260mm.

Vân nền thiết kế dựa trên phần mềm bảo an Fortuna và Jura, tinh xảo với thuật toán phức tạp theo quy luật riêng để thay đổi độ mau thưa của vân nền, chống Scan vẽ lại và làm giả.

In giấy bóng nước (nhìn ngược ánh sáng thấy rõ phần sáng tối), trong giấy có 02 loại sợi bảo vệ, khi soi đèn tia cực tím phát sáng mầu xanh và đỏ (mầu đỏ nhìn được dưới ánh sáng thường), định lượng 90g/m2.

Mực không mầu khi soi đèn tia cực tím sẽ phát sáng, mực số (đỏ, đen, xanh) phát sáng dưới đèn tia cực tím.

Các mẫu tờ khai đều có ký hiệu, đánh số thứ tự liên tục theo bảng chữ cái tiếng Việt, mỗi xê-ry có 999.999 số, từ 000001 đến số 999999.

5. Tem thu lệ phí làm thủ tục Hải quan (mệnh giá 20.000 đồng).

6. Tem thu lệ phí hàng hóa, phương tiện vận tải quá cảnh (mệnh giá 200.000 đồng).

Các mẫu nêu tại mục 5, 6 có kích thước 25 mm x 50 mm, in giấy xi bóc vỡ với 06 mầu, thiết kế trang trí bằng vân nền bảo an gồm nhiều lớp vân đan xen, tinh xảo, vân nền thiết kế dựa trên phần mềm bảo an Fortuna và Jura, tinh xảo với thuật toán phức tạp theo quy luật riêng để thay đổi độ mau thưa của vân nền, chống Scan vẽ lại làm giả.

Mực in bảo vệ không mầu phát quang, khi soi đèn tia cực tím sẽ phát sáng, số đỏ gồm 06 ký tự, phát quang đỏ dưới ánh đèn tia cực tím.

7. Tem thuốc lá điếu nhập khẩu.

8. Tem xì gà nhập khẩu

Các mẫu tem nêu tại mục 7, 8 có kích thước 25mm x 52mm, in giấy xi bóc vỡ với 06 mầu, thiết kế trang trí bằng vân nền bảo an gồm nhiều lớp vân đan xen, tinh xảo, vân nền thiết kế dựa trên phần mềm bảo an Fortuna và Jura, tinh xảo với thuật toán phức tạp theo quy luật riêng để thay đổi độ mau thưa của vân nền, chống Scan vẽ lại làm giả.

Mực in bảo vệ không mầu phát quang, khi soi đèn tia cực tím sẽ phát sáng, số đỏ gồm 06 ký tự, phát quang đỏ dưới ánh đèn tia cực tím.

9. Tem rượu nhập khẩu độ cồn < 30%.

10. Tem rượu nhập khẩu độ cồn ≥ 30%

Các mẫu tem nêu tại mục 9, 10 có kích thước 13mm x 120mm, in giấy xi bóc vỡ, định lượng (cả đế) 309g/m2, thiết kế in 06 mầu và 01 mầu đóng số đỏ, hoa văn trang trí, vân nền bảo an tem rượu dựa trên phần mềm bảo an đặc biệt Fortuna, gồm nhiều tầng lớp vân đan xen có độ tinh xảo cao, chống phục chế, làm giả.

Dập số seri mầu đỏ có bảo vệ phát quang đỏ với 06 ký tự.

11. Tem miễn thuế “Việt nam duty not paid”, kích thước 18mm x 40mm.

12. Tem miễn thuế “Việt nam duty not paid”, kích thước 22mm x 45mm

Các mẫu tem nêu tại mục 11, 12 được in bằng giấy xi bóc vỡ, định lượng (cả đế) 309g/m2, khi dán chắc bóc ra sẽ bị vỡ, thiết kế in 06 mầu và 01 mầu đóng số đỏ phát quang, hoa văn trang trí, vân nền bảo an dựa trên phần mềm bảo an đặc biệt Fortuna, gồm nhiều tầng vân đan xen có độ tinh xảo cao, chống phục chế làm giả.

Dập số seri mầu đỏ có bảo vệ phát quang đỏ với 06 ký tự.

13. Sổ định mức hàng miễn thuế cá nhân (P13/CN), kèm theo 01 phụ lục

Kích thước 90mm x 150mm, loại in 13 trang/cuốn, bìa in 03 mầu (tím, trắng, vàng), trong ruột in giấy bóng nước có 02 sợi bảo an trong giấy (phát quang dưới ánh đèn tia cực tím), in 04 mầu, hai mặt, đóng số đỏ với 06 ký tự, phát quang đỏ.

Vân nền thiết kế dựa trên phần mềm bảo an Fortuna và Jura, tinh xảo với thuận toán phức tạp theo quy luật riêng để thay đổi độ mau thưa của vân nền, chống Scan vẽ lại làm giả.

14. Sổ định mức hàng miễn thuế cá nhân (P17/CN), kèm theo 03 phụ lục

Kích thước 90mm x 150mm, loại in 17 trang/cuốn, bìa in 03 mầu (xanh lá cây, trắng, vàng), trong ruột in giấy bóng nước có 02 sợi bảo an trong giấy (phát quang dưới ánh đèn tia cực tím), in 04 mầu, hai mặt, đóng số đỏ với 06 ký tự, phát quang đỏ.

Vân nền thiết kế dựa trên phần mềm bảo an Fortuna và Jura, tinh xảo với thuật toán phức tạp theo quy luật riêng để thay đổi độ mau thưa của vân nền, chống Scan vẽ lại làm giả.

15. Sổ định mức hàng miễn thuế tập thể (P39/TT), kèm theo 01 phụ lục

Kích thước 90mm x 150mm, loại in 39 trang/cuốn, bìa in 02 mầu (đỏ, vàng), trong ruột in giấy bóng nước có 02 sợi bảo an trong giấy (phát quang dưới ánh đèn tia cực tím), in 04 mầu, hai mặt, đóng số đỏ với 06 ký tự, phát quang đỏ.

Vân nền thiết kế dựa trên phần mềm bảo an Fortuna và Jura, tinh xảo với thuật toán phức tạp theo quy luật riêng để thay đổi độ mau thưa của vân nền, chống Scan vẽ lại làm giả.

II. Tổng cục Hải quan tổ chức việc in ấn, phát hành trong phạm vi cả nước; Việc quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu thuế, thu khác liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Quyết định số 30/2001/QĐ-BTC ngày 13/04/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ in, phát hành, quản lý, sử dụng ấn chỉ thuế và các văn bản quy định hiện hành khác.

III. Các mẫu tem hàng miễn thuế (MT-01N, MT-04L) và biên lai thu lệ phí Hải quan (01/LPHQ) do Tổng cục Thuế phát hành trước đây vẫn tiếp tục có giá trị sử dụng đến hết thời điểm ngày 31/03/2010, trong thời gian này được sử dụng đồng thời cả 02 loại mẫu do Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan phát hành tại Quyết định này./.

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 2807/QĐ-BTC năm 2009 về việc in, phát hành, quản lý, sử dụng các loại chứng từ thu thuế, thu khác liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành

  • Số hiệu: 2807/QĐ-BTC
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 11/11/2009
  • Nơi ban hành: Bộ Tài chính
  • Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 11/11/2009
  • Tình trạng hiệu lực: Ngưng hiệu lực
Tải văn bản