Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 4713/TCHQ-KTTT
V/v xây dựng giá tính thuế

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2003

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng

Trả lời công văn số 1603 HQHP-TGTT ngày 21/7/2003 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng, Tổng Cục Hải quan có ý kiến như sau:

Giá tính thuế đối với linh kiện nhập khẩu theo tỷ lệ nội địa hoá được xác định theo giá hợp đồng nếu có đủ các Điều kiện:

- Bộ linh kiện nhập khẩu theo tỷ lệ nội địa hoá phải được Bộ Công nghiệp xác nhận bằng văn bản pháp quy và được hưởng chính sách theo tỷ lệ nội địa hoá.

- Có đủ Điều kiện quy định tại Điểm 1 Mục II Thông tư 08/2002/TT-BTC .

- Doanh nghiệp nhập khẩu (hoặc uỷ thác nhập khẩu0 không có nợ thuế quá hạn cưỡng chế ở khâu nhập khẩu.

- Vật tư, nguyên liệu nhập khẩu đảm bảo phù hợp với danh Mục nguyên liệu, vật liệu nhập khẩu để sản xuất sản phẩm đã đăng ký với cơ quan hải quan nơi doanh nghiệp làm thủ tục nhập khẩu.

Tổng Cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng thực hiện./.

 

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn