Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 4516/TCHQ-KTTT
V/v giá tính thuế hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2003

 

 

Kính gửi:

Công ty cổ phần Phương Mai
(176/32 Hoà Bình - Q. Tân Bình - TP. Hồ Chí Minh)

 

Trả lời công văn số 0408/CV-GĐ ngày 29 tháng 8 năm 2003 của Công ty cổ phần Phương Mai về việc áp giá tính thuế mặt hàng xe máy, động cơ xe máy nhập khẩu. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ bảng giá ban hành kèm theo quyết định số 164/2000/QĐ-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2000; quyết định số 164/2002/QĐ-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính theo đó mặt hàng xe máy, động cơ xe máy thuộc danh mục mặt hàng nhà nước quản lý giá tính thuế và được quy định giá tối thiểu tại bảng giá nêu trên. Mặt khác quyết định số 164/2002/QĐ-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2002 chỉ sửa đổi bổ sung quyết định số 164/2002/QĐ-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2000 chứ không thay thế hoàn toàn. Do vậy, nguyên tắc áp giá đối với các trường hợp xe máy nhập khẩu có dung tích nằm giữa hai loại dung tích đã được quy định cụ thể thì giá tính thuế vẫn được áp dụng theo hướng dẫn của quyết định số 164/2002/QĐ-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết và thực hiện.

 

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK

PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn