Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*****

Số: 4465/TCT-CS
V/v: Biên lai khấu trừ thuế TNDN

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Thuế TP. Hà Nội

Trả lời Công văn số 14085/CT-HTr ngày 3/10/2007 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNDN đối với tiền hoa hồng đại lý, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm 7 mục III phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

Tại Điều 18 Chế độ quản lý, sử dụng ấn chỉ thuế ban hành kèm theo Quyết định số 30/2001/QĐ-BTC ngày 13/4/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định: “Mọi trường hợp thu tiền thuế, tiền phạt, các khoản phí và lệ phí đều phải cấp biên lai thu thuế, thu phí, lệ phí biên lai thu tiền theo đúng quy định, người nộp tiền có quyền từ chối không nộp tiền khi phát hiện chứng từ thu không đúng quy định hiện hành”.

Trường hợp Trung tâm Viễn thông và công nghệ thông tin – Công ty Điện lực 1 có ký hợp đồng đại lý hưởng hoa hồng với các tổ chức (không phải là doanh nghiệp), cá nhân và thực hiện khấu trừ thuế TNDN theo tỷ lệ 5% trên tiền hoa hồng chi trả cho các đại lý thì Trung tâm phải lập, cấp biên lai thuế mẫu CTT 50 cho các đại lý bị khấu trừ thuế TNDN. Trung tâm nhận biên lai thuế tại Cục Thuế theo chế độ quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết là thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Trung tâm VT&CNTT Công ty Điện lực 1
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương