Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4431/TCHQ-TCCB
V/v: Nhiệm vụ giám sát, quản lý hải quan tại các cảng, cầu cảng

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2007

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố

Thời gian vừa qua, một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố có công văn đề nghị Tổng cục về việc giao nhiệm vụ giám sát quản lý hải quan tại các cảng hoặc cầu cảng, mới được tiếp nhận tàu thuyền Việt Nam và nước ngoài ra, vào hoạt động bốc xếp hàng hóa và thực hiện các dịch vụ hàng hải khác theo các Quyết định của Bộ Giao thông vận tải hoặc của Cục Hàng hải Việt Nam (dưới đây gọi tắt là cảng hoặc cầu cảng). Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Việc ra Quyết định công bố mở cảng biển hoặc đưa vào khai thác, sử dụng cầu cảng là thuộc thẩm quyền của Bộ Giao thông vận tải hoặc Cục Hàng hải Việt Nam đã được quy định tại Điều 11 Nghị định số 71/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải;

2. Việc giao nhiệm vụ giám sát, quản lý về hải quan tại các địa bàn cảng hoặc cầu cảng nói trên:

Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố căn cứ các văn bản sau:

- Nghị định số 107/2002/NĐ-CP ngày 23/12/2002 của Chính phủ quy định phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; quan hệ phối hợp trong phòng chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và các hành vi khác vi phạm pháp luật hải quan;

- Quyết định số 15/2003/QĐ-BTC ngày 10/2/2003 của Bộ Tài chính về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố;

- Quyết định số 415/TCHQ/QĐ-TCCB ngày 06/3/2003 của Tổng cục Hải quan về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan cửa khẩu, Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu trực thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố;

- Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan; Thông tư 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan; Quyết định số 1582/QĐ-TCHQ ngày 29/8/2006 của Tổng cục Hải quan ban hành Quy trình thủ tục hải quan đối với tàu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, chuyển cảng.

Để giao nhiệm vụ cho một Chi cục Hải quan thuận tiện nhất chịu trách nhiệm giám sát, quản lý về hải quan tại địa bàn cảng hoặc cầu cảng nói trên;

3. Về tổ chức bộ máy và biên chế của cơ quan Hải quan tại các cảng hoặc cầu cảng:

- Về tổ chức: Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố quản lý các địa bàn có cảng hoặc cầu cảng nói trên, căn cứ vào công việc thực tế, nếu thầy cần thiết phải hình thành tổ chức mới (Chi cục hoặc Đội) thì có tờ trình báo cáo Tổng cục Hải quan. Tổng cục sẽ xem xét, giải quyết từng trường hợp cụ thể.

- Về biên chế: Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố chủ động điều chỉnh trong biên chế hiện có của đơn vị, để bố trí nhân lực đảm bảo thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ giám sát, quản lý về hải quan tại các địa bàn cảng hoặc cầu cảng. Việc bổ sung biên chế, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 2126/TCHQ-TCCB ngày 16/4/2007 gửi các đơn vị;

Cục Hải quan tỉnh, thành phố nghiên cứu triển khai thực hiện những nội dung chỉ đạo trên, nếu có vướng mắc gì, kịp thời phản ánh về Tổng cục./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Vụ GSQL về Hải quan;
- Lưu: VT, TCCB (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Văn Tạo