Hệ thống pháp luật

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4230/TCT-PCCS
V/v: xác định mức thuế TNDN ấn định đối với hoạt động đào tạo

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi : Thanh tra Bộ tài chính

Trả lời Công văn số 261/TTr ngày 26/10/2005 của Thanh tra Bộ Tài chính hỏi về việc ấn định thu nhập chịu thuế để truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN); Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật thuế TNDN, tại Điều 1 quy định: Tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ (dưới đây gọi chung là cơ sở kinh doanh) có thu nhập đều phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp…” và tại Khoản 1 Điều 16 quy định: “Cơ quan thuế ấn định thu nhập chịu thuế để tính thuế đối với cơ sở kinh doanh trong các trường hợp sau đây: a) Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ;”, tại Khoản 2 Điều 16 quy định: “Cơ quan thuế căn cứ vào tài liệu điều tra về tình hình hoạt động sản xuất, ,kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của cơ sở kinh doanh hoặc căn cứ vào thu nhập chịu thuế của cơ sở kinh doanh cùng ngành nghề, có quy mô tương đương để ấn định thu nhập chịu thuế;…”

Theo quy định nêu trên, cơ quan thuế có quyền ấn định thu nhập chịu thuế để tính thuế TNDN phải nộp đối với cơ sở kinh doanh vi phạm chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ, không có đủ căn cứ xác định số thuế phải nộp. Việc ấn định thu nhập để tính thuế TNDN được thực hiện thống nhất đối với mọi cơ sở kinh doanh có cùng ngành nghề, quy mô, địa bàn… kinh doanh mà không phân biệt cơ sở kinh doanh đó là tổ chức hay cá nhân.

Vì vậy, cơ quan thanh tra tiến hành thanh tra phát hiện cơ sở kinh doanh thực hiện không đúng chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ, không xác định được số thuế TNDN phải nộp thì có thể tham khảo, áp dụng mức thu nhập chịu thuế ấn định và mức thuế TNDN ấn định của cơ quan thuế địa phương áp dụng ấn định thuế đối với cơ sở kinh doanh có ngành nghề, lĩnh vực tương ứng để xác định số thuế TNDN phải nộp hoặc lập hồ sơ chuyển cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý xác định số thuế phải nộp theo quy định của Luật thuế TNDN.

Tổng cục Thuế thông báo để cơ quan được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn số 4230/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc ấn định thu nhập chịu thuế để truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

  • Số hiệu: 4230/TCT-PCCS
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 22/11/2005
  • Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
  • Người ký: Phạm Duy Khương
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 22/11/2005
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản