Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 41TCT/PCCS
V/v: Kê khai nộp thuế TNDN từ chuyển quyền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2005

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Nghệ An

Trả lời công văn số 842 CT/TTHT ngày 02/06/2004 của Cục Thuế tỉnh Nghệ An về việc kê khai nộp thuế TNDN từ chuyển quyền sử dụng đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 2, Mục I, phần D, Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN thì:

“Các cơ sở kinh doanh khi đăng ký thuế phải khai rõ cả các đơn vị trực thuộc hạch toán kinh doanh độc lập và các đơn vị hạch toán phụ thuộc báo sổ. Các đơn vị trực thuộc cơ sở kinh doanh thực hiện hạch toán độc lập hay phụ thuộc báo sổ đều phải đăng ký thuế với cơ quan thuế địa phương nơi đơn vị đóng.

Các đơn vị hạch toán độc lập thuộc cơ sở kinh doanh có nghĩa vụ kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế riêng. Các đơn vị hạch toán báo sổ phụ thuộc cơ sở kinh doanh chính chỉ đăng ký thuế tại địa phương, không có nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế tại địa phương; Cơ sở kinh doanh chính có nghĩa vụ kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế phần kinh doanh của mình và của các đơn vị hạch toán phụ thuộc báo sổ.”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty cổ phần xây dựng số 2 Thăng Long có trụ sở chính ở Hà Nội, và có 1 khách sạn tại thị xã Cửa Lò Nghệ An (là đơn vị hạch toán phụ thuộc báo sổ), Công ty đã làm thủ tục chuyển quyền thuê đất kèm theo các tài sản trên đất của Khách sạn cho Công ty Thiên Minh Đức ở Nghệ An, do vậy, Công ty phải kê khai nộp thuế TNDN từ chuyển quyền sử dụng đất này với cơ quan thuế địa phương nơi đóng cơ sở kinh doanh chính là Cục thuế TP. Hà Nội.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Nghệ An được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. Hà Nội;
- Lưu: VP (HC), PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn số 41TCT/PCCS về việc kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển quyền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành

  • Số hiệu: 41TCT/PCCS
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 05/01/2005
  • Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
  • Người ký: Phạm Duy Khương
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 05/01/2005
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản