Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*****

Số: 4106/LĐTBXH-TL
V/v: hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương đối với Quỹ HTPT hợp tác xã.

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi: Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

 

Trả lời công văn số 771/LMHTXVN-QHTPTHTX ngày 25/09/2007 của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Về xếp lương và phụ cấp lương:

Viên chức, công nhân, nhân viên Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã thực hiện xếp lương theo thang lương, bảng lương và áp dụng các chế độ phụ cấp lương theo quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương, chế độ phụ cấp lương trong công ty nhà nước và các Thông tư hướng dẫn thực hiện

Đối với Giám đốc, Phó Giám đốc và Kế toán trưởng, trong thời gian từ tháng 09/2007 đến hết năm 2008 do mới đi vào hoạt động nên được tạm xếp lương theo công ty hạng II. Từ năm 2009, thực hiện xếp hạng chính thức theo quy định tại Thông tư liên tịch số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/08/2005 của liên tịch Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính.

2/ Về quản lý tiền lương:

a) Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã thực hiện xây dựng đơn giá tiền lương, quỹ tiền lương thành viên Hội đồng quản lý, Giám đốc theo quy định tại Nghị định số 206/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 quy định quản lý lao động, tiền lương và thu nhập trong các công ty nhà nước, Nghị định số 207/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 quy định chế độ tiền lương, tiền thưởng và chế độ trách nhiệm đối với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc công ty nhà nước, Nghị định số 94/2006/NĐ-CP ngày 07/09/2006 về điều chỉnh mức lương tối tiểu chung và các Thông tư hướng dẫn thực hiện.

b) Khi áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm tối đa không quá 1,34 lần so với mức lương tối thiểu chung để tính đơn giá tiền lương theo quy định tại Nghị định số 94/2006/NĐ-CP , áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm tối đa không quá 2 lần để tính quỹ lương kế hoạch đối với thành viên Hội đồng quản lý và Giám đốc theo quy định tại Nghị định số 207/2004/NĐ-CP , Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã phải bảo đảm đầy đủ các điều kiện sau:

- Bảo đảm an toàn vốn do nhà nước cấp;

- Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao;

- Mức tăng (%) tiền lương bình quân phải thấp hơn mức tăng (%) năng suất lao động bình quân.

c) Trong 04 tháng cuối năm 2007, do chưa đủ có sở để xây dựng đơn giá tiền lương nên quỹ tiền lương của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã (kể cả quỹ lương của thành viên Hội đồng quản lý, Giám đốc) được tạm thời xác định trên cơ sở số lao động thực tế nhưng không lớn hơn số lao động định biên được Hội đồng quản lý giao nhận với mức tiền lương bình quân là 4.000.000đồng/tháng.

Đề nghị Liên minh Hợp tác xã Việt Nam hướng dẫn Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã thực hiện đúng các quy định của Nhà nước./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ TLTC(3)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Huỳnh Thị Nhân