Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ THƯƠNG MẠI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 4016 TM/XNK
V/v điều tra một số Công ty làm thủ tục Xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Hoa Kỳ

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2003

 

 

Kính gửi:

-Phòng Quản lý XNK khu vực TP. Hồ Chí Minh
-Phòng Quản lý XNK khu vực Đồng Nai

 

Trả lời công văn số 84/QLNXK ngày 29 tháng 9 năm 2003 của Phòng Quản lý XNK khu vực Thành phố Hồ Chí Minh về việc cung cấp tài liệu cho Cục An ninh kinh tế - Bộ Công an, Bộ có ý kiến như sau:

 Đề nghị Phòng Quản lý xuất nhập khẩu có tên cung cấp tài liệu theo đề nghị của Bộ Công an tại công văn số 612/ANKT-P6 ngày 26/9/203 đồng thời phối hợp chặt chẽ với Cục An ninh kinh tế - Bộ Công an làm rõ vi phạm của các Công ty này. Sau khi có kết luận cụ thể về việc điều tra, đề nghị các Phòng báo cáo về Bộ quyết định xử lý.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu