Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ THƯƠNG MẠI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3851/TM-XNK
V/v hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Hoa Kỳ

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2003

 

 

Kính gửi:

-Các thương nhân sản xuất xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Hoa Kỳ
-Các Phòng quản lý Xuất Nhập Khẩu khu vực

 

Nhằm thực hiện tốt và có hiệu quả hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ ngay trong năm đầu của Hiệp định dệt may Việt Nam - Hoa Kỳ;

Để tránh tình trạng khê đọng hạn ngạch ở một số thương nhân trong khi các thương nhân khác có nhu cầu xuất khẩu lại thiếu hạn ngạch, Bộ Thương mại thông báo:

Thương nhân cần tính toán cụ thể việc sử dụng hạn ngạch đã được phân giao trong năm 2003. Trong trường hợp không có khả năng sử dụng hết hạn ngạch được giao phải trả lại Bộ Thương mại trước ngày 15 tháng 10 năm 2003 để Bộ Thương mại phân giao cho các thương nhân có nhu cầu, đảm bảo sử dụng hết hạn ngạch, có hiệu quả (công văn trả hạn ngạch kèm bản sao Thông báo giao hạn ngạch gửi về Bộ Thương mại-Vụ Xuất Nhập Khẩu, 21 Ngô Quyền, Hà Nội).

Đối với thương nhân không sử dụng hết hạn ngạch, để khê đọng hạn ngạch mà không trả lại, Bộ Thương mại sẽ trừ 300% số lượng hạn ngạch để khê đọng vào tiêu chuẩn Cat. tương ứng của thương nhân trong năm 2004 hoặc không phân bổ hạn ngạch Cat. tương ứng năm 2004. Thương nhân trả lại hạn ngạch trước 15/10/2003 sẽ được giao lại hạn ngạch năm 2004 với số lượng tương ứng.

Bộ Thương mại thông báo để thương nhân được biết và thực hiện quy định nêu trên.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

THỨ TRƯỞNG
Lương Văn Tự