Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 354TCT/PCCS
V/v: Trả lời một số vướng mắc kiến nghị

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2005

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Ninh Bình

Trả lời công văn 764CT/TT&HT ngày 11/10/2004 của Cục thuế tỉnh Ninh Bình về một số vướng mắc, kiến nghị của đối tượng nộp thuế; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về việc viết hóa đơn khi giảm giá hàng bán:

Căn cứ Mục III, Phần B Thông tư 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định về các khoản chi phí hợp lý được trừ để tính thu nhập chịu thuế khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp thì: Trường hợp Công ty giảm giá cho người mua hàng nếu không thể hiện trên hóa đơn thì khoản chi tiền giảm giá không được tính vào chi phí hợp lý để xác định thu nhập chịu thuế. Khoản chi này thực chất là khoản tiền thưởng, phải lấy từ thu nhập sau thuế.

2. Về việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với chi phí sửa chữa, bảo dưỡng…:

Căn cứ tiết 1.3, điểm I, Mục III, Phần B Thông tư 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính nêu trên thì: “Căn cứ để xác định số thuế đầu vào được khấu trừ là số thuế GTGT ghi trên hóa đơn GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào; chứng từ nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu…”.

Theo quy định trên thì chi phí sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế phụ tùng có giá trị lớn, nếu không có hóa đơn GTGT thì không được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

3. Đối với công tác kiểm tra, thanh tra sẽ không được thực hiện được thường xuyên theo định kỳ, từng năm như kiến nghị của Công ty Xi măng Hệ Dưỡng vì số lượng đối tượng nộp thuế tăng nhanh qua các năm và theo phương pháp kiểm tra mới là sẽ phân loại cơ sở kinh doanh để kiểm tra theo mức độ tín nhiệm về thuế. Phương pháp kiểm tra, thanh tra mới này sẽ hạn chế được tình trạng kiểm tra, thanh tra tràn lan, chồng chéo, kém hiệu quả gây khó khăn cho cơ sở kinh doanh.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Ninh Bình được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP (HC), PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn số 354TCT/PCCS về việc trả lời một số vướng mắc kiến nghị do Tổng cục Thuế ban hành

  • Số hiệu: 354TCT/PCCS
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 25/01/2005
  • Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
  • Người ký: Phạm Duy Khương
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 25/01/2005
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản