Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3462/LĐTBXH-TL
V/v tiền lương và phụ cấp lương đối với người lao động trong DN FDI

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2003

 

 

Kính gửi

Công ty Dầu thực vật Cái Lân
(Cảng Cái Lân, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh)

 

Trả lời công văn số 4520903 OL/CALOFIC ngày 03/9/2003 của Công ty Dầu thực vật Cái Lân về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Để hiểu và thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về tiền lương đối với lao động làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu những quy định tại: Chương IV của Bộ luật Lao động về tiền lương. Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương và Thông tư hướng dẫn số 14/2003/TT-BLĐTBXH quy định về tiền lương đối với lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc quốc tế tại Việt Nam.

2/ Một số quy định cụ thể:

a) Về tiền lương tối thiểu:

Theo quy định của Nhà nước thì mức lương tối thiểu dùng để trả cho người lao động làm công việc đơn giản nhất (chưa qua đào tạo) trong điều kiện lao động, môi trường lao động bình thường. Mức tiền lương tối thiểu do Chính phủ công bố cho từng thời kỳ trên cơ sở cung cầu lao động, khả năng kinh tế và chỉ số giá sinh hoạt.

Hiện nay, mức lương tối thiểu đối với lao động làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được quy định tại Điểm 1, Mục II của Thông tư số 14/2003/TT-LĐTBXH nói trên.

b) Về chế độ phụ cấp khu vực:

Theo quy định tại Thông tư số 14/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/5/2003 nói trên, thì chế độ phụ cấp lương và các chế độ khác trả cho người lao động do Hội đồng quản trị Công ty quyết định và thoả thuận với người lao động trên cơ sở tham khảo những quy định chung của Nhà nước về phụ cấp khu vực.

Theo quy định hiện hành của Nhà nước, phụ cấp khu vực được xác định theo nơi làm việc của người lao động. Đối với huyện Đa Huoai có mức phụ cấp khu vực là 0,5 và 0,7 tuỳ theo từng xã. Để biết cụ thể đề nghị Công ty tham khảo Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 03.2001/TTLT-BLĐTBXH-BTC-UBDTMN của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính - Uỷ ban Dân tộc Miền núi (nay là Uỷ ban Dân tộc) hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Công ty được biết. Đề nghị Công ty thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước./.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG
Phạm Minh Huân