Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 3418/TCT-CS
V/v hóa đơn đầu vào không ghi hoặc ghi sai mã số thuế của đơn vị mua hàng

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Long An

Trả lời công văn số 2982/CT.THDT ngày 13/7/2007 của Cục thuế tỉnh Long An về việc khấu trừ thuế GTGT đối với hóa đơn không ghi hoặc ghi sai mã số thuế đơn vị mua hàng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 3, Mục II, phần A, Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn quy định: “3- Nội dung hóa đơn phải có đủ các chỉ tiêu sau đây thì mới có giá trị pháp lý: Họ, tên; địa chỉ; mã số thuế (nếu có), tài Khoản thanh toán (nếu có) của người mua và người bán; tên hàng hóa dịch vụ, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, tiền hàng; thuế suất, tiền thuế giá trị gia tăng – GTGT (nếu có); tổng số tiền thanh toán; chữ ký người bán, người mua hàng. Trường hợp người mua hàng không ký khi lập hóa đơn được quy định tại Khoản 1.11 Mục VI Phần B Thông tư này.

Tại Điểm 1.7, Mục VI, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế Giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế Giá trị gia tăng quy định:

1.3- Căn cứ để xác định số thuế đầu vào được khấu trừ theo hướng dẫn tại Điểm 1 Mục này là số thuế GTGT ghi trên hóa đơn GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào; chứng từ nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu; chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam không thuộc các hình thức đầu tư theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Cơ sở kinh doanh không được tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với trường hợp: hóa đơn GTGT sử dụng không đúng quy định của pháp luật như: hóa đơn GTGT không ghi thuế GTGT (trừ trường hợp  đặc thù được dùng hóa đơn GTGT ghi giá thanh toán là giá đã có thuế GTGT); không ghi hoặc ghi không đúng tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán nên không xác định được người bán; hóa đơn, chứng từ nộp thuế GTGT giả, hóa đơn bị tẩy xóa, hóa đơn khống (không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo); hóa đơn ghi giá trị không đúng giá trị thực tế của hàng hóa, dịch vụ mua, bán hoặc trao đổi…

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, hóa đơn được dùng để khấu trừ, hoàn thuế GTGT, tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN phải có đầy đủ các chỉ tiêu, nội dung theo quy định. Theo như nội dung Cục Thuế hỏi, trường hợp hóa đơn đầu vào của doanh nghiệp thiếu chỉ tiêu mã số thuế hoặc ghi sai mã số thuế của đơn vị mua hàng (các chỉ tiêu khác đầy đủ theo quy định) thì người bán và người mua phải có biên bản về việc hóa đơn ghi sai, ghi thiếu chỉ tiêu này và lấy xác nhận của cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp bên bán hàng về việc đã kê khai thuế GTGT đầu ra cũng như Điều chỉnh lại trên bảng kê hóa đơn đầu ra mã số thuế của đơn vị mua hàng; đồng thời bên bán ghi bổ sung mã số thuế của người mua trên hóa đơn và đóng dấu lên phần sửa lại này;

Căn cứ vào hồ sơ, hóa đơn, chứng từ đã được xác định lại giữa 2 bên, cơ quan thuế xem xét chấp nhận hay không chấp nhận việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào cũng như tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với số hóa đơn này.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương