Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 331 TCT/PCCS
V/v ghi sai chỉ tiêu mã số thuế

Hà Nội, ngày 24 tháng 1 năm 2005

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 4813 CT/AC ngày 11/10/2004 của Cục thuế tỉnh Bình Dương về việc xử lý đối với một số hoá đơn ghi sai chỉ tiêu mã số thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 3, Mục II, Phần A Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn nêu: “Nội dung hoá đơn phải có đủ các chỉ tiêu sau đây mới có giá trị pháp lý: Họ, tên; địa chỉ; mã số thuế...”.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên thì hoá đơn phải đảm bảo ghi đầy đủ và đúng các chỉ tiêu theo quy định mới có giá trị pháp lý.

Trường hợp Doanh nghiệp tư nhân thuỷ sản Đông Cảng do khắc dấu sai mã số thuế nên đã lập 100 số hoá đơn ghi sai mã số thuế để giao cho khách hàng, các chỉ tiêu còn lại vẫn được ghi đầy đủ và đúng với thực tế phát sinh thì được xử lý như sau:

- Cục thuế tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với Doanh nghiệp tư nhân thuỷ sản Đông Cảng.

- Hướng dẫn đơn vị thu hồi số hoá đơn đã ghi sai mã số thuế. Bên mua và bên bán phải lập biên bản, xác nhận về việc ghi sai mã số thuế và thực hiện gạch bỏ dòng mã số thuế sai, đóng dấu lại theo đúng mã số thuế đã được cấp.

Hoá đơn được đóng dấu lại mã số thuế, đơn vị phải ký tên, đóng dấu vào hoá đơn để xác nhận việc sửa chữa lại. Số hoá đơn đóng lại mã số thuế này được sử dụng làm căn cứ kê khai tính thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương