Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 487/TCT-CS
V/v điều chỉnh hóa đơn đầu vào bị sai mã số thuế

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bắc Giang

Trả lời công văn số 2894/CT-KKT2 ngày 05/10/2012 của Cục Thuế tỉnh Bắc Giang đề nghị hướng dẫn về việc hóa đơn GTGT ghi sai mã số thuế của Công ty cổ phần Clever, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 3 Điều 18 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính: "Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót …".

Theo trình bày của Cục Thuế tỉnh Bắc Giang, trường hợp Công ty cổ phần Clever mua Trạm biến áp của Công ty cổ phần xây lắp điện 271, lập hóa đơn GTGT có ký hiệu hóa đơn 24AA/HP số 0092020 ngày 14/9/2011 ghi sai MST của người mua. MST của người mua là Công ty cổ phần Clever có MST đúng là: 2400534930; MST ghi trên hóa đơn là 2400539930, còn các chỉ tiêu khác trên hóa đơn hoàn toàn đúng. Qua kết quả kiểm tra việc mua bán hàng hóa (trạm biến áp) có hợp đồng kinh tế, biên bản bàn giao khối lượng XDCB hoàn thành, thanh lý hợp đồng, thanh toán qua ngân hàng, doanh nghiệp phản ánh đầy đủ trên sổ sách kế toán, kê khai thuế theo quy định, có trạm biến áp, có biên bản của hai bên điều chỉnh ghi sai MST. Sai sót là không lập lại hóa đơn thay thế hóa đơn lập nhưng sai sót trên đơn vị đã chủ động kiểm tra phát hiện đã lập biên bản điều chỉnh (biên bản lập trước khi cơ quan thuế có quyết định kiểm tra). Do đó, Tổng cục Thuế nhất trí với đề xuất của Cục thuế tỉnh Bắc Giang, cụ thể như sau: Công ty cổ phần Clever được khấu trừ nếu đáp ứng điều kiện về khấu trừ thuế GTGT theo quy định và bị xử phạt hành chính trong việc sử dụng hóa đơn.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế Tỉnh Bắc Giang được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC, KK, TVQT-TCT;
- Lưu VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 487/TCT-CS điều chỉnh hóa đơn đầu vào bị sai mã số thuế do Tổng cục Thuế ban hành

  • Số hiệu: 487/TCT-CS
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 05/02/2013
  • Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
  • Người ký: Cao Anh Tuấn
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 05/02/2013
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản