Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3413 TCT/NV2
V/v viết hoá đơn GTGT

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2003

 

 

Kính gửi:

Công ty thương mại và chuyển giao công nghệ MICO

(A2 -A6 tầng 3 Khách sạn Horizon 40 Cát Linh - Hà Nội)

 

Đồng kính gửi: -Cục thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 2507/MICO ngày 25 tháng 7 năm 2003 của Công ty thương mại và chuyển giao công nghệ MICO về việc viết hoá đơn GTGT đối với thiết bị nhập khẩu không thuộc diện chịu thuế GTGT, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 12, Mục II, phần C Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Bộ Tài chính đã quy định hàng hoá do các cơ sở đã trúng thầu trực tiếp nhập khẩu (kể cả nhập khẩu dưới hình thức uỷ thác) hàng hoá quy định tại Điểm 4, Mục II, phần A Thông tư 122/2000/TT-BTC (máy móc, thiết bị không chịu thuế GTGT hàng nhập khẩu) để bán cho các doanh nghiệp làm TSCĐ cho dự án đầu tư được duyệt không phải trả thuế GTGT của hàng hoá này.

Theo đó, trường hợp Công ty trúng thầu cung cấp thiết bị cho một số dự án đầu tư được duyệt mà thiết bị nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT hàng nhập khẩu thì hoạt động cung cấp thiết bị này thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Khi xuất hoá đơn cho khách hàng, Công ty dùng hoá đơn GTGT, trị giá bán ghi tổng giá trị bán theo hợp đồng, dòng thuế suất thuế GTGT và thuế GTGT gạch chéo.

Cục thuế thành phố Hà Nội hướng dẫn Công ty thương mại và chuyển giao công nghệ MICO xuất hoá đơn GTGT theo hướng dẫn nêu trên.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc