Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3462 TCT/NV6
V/v viết hoá đơn GTGT

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2003

 

Kính gửi: Cục thuế TP. Hải Phòng

Trả lời công văn số 870/CT-TTr ngày 18/8/2003 của Cục thuế đề nghị hướng dẫn việc lập hoá đơn GTGT và tính thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh của Chi nhánh Công ty TNHH Bình Tiên, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo phần hướng dẫn kế toán chuẩn mực “Doanh thu và thu nhập khác” Mục IV Thông tư số 98/2002/TT-BTC ngày 09/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán thực hiện bốn (04) chuẩn mực kế toán ban hành kèm theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thì:

- Doanh thu bán hàng là toàn bộ số tiền thu được hoặc sẽ thu được từ các giao dịch và nghiệp vụ phát sinh doanh thu như bán sản phẩm, hàng hoá cho khách hàng bao gồm cả các khoản phụ thu và phí thu ngoài giá bán (nếu có).

- Doanh thu bán hàng thuần mà doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán có thể thấp hơn doanh thu bán hàng nghi nhận ban đầu do các nguyên nhân: Doanh nghiệp chiết khấu thương mại, giảm giá hàng đã bán cho khách hàng hoặc hàng đã bán bị trả lại (do không đảm bảo điều kiện về quy cách, phẩm chất ghi trong hợp đồng kinh tế).

- Trường hợp doanh nghiệp thực hiện giảm trừ khoản chiết khấu thương mại cho khách hàng theo thoả thuận ghi trên hợp đồng kinh tế mua bán hoặc các cam kết bán hàng thì doanh nghiệp phải thực hiện việc ghi chép khoản chiết khấu thương mại trên hóa đơn và sổ sách kế toán theo đúng hướng dẫn tại Tài khoản “Chiết khấu thương mại”.

Như vậy, trường hợp Chi nhánh Công ty TNHH sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tiên tại Hải Phòng ký hợp đồng với các đại lý bán hàng của Công ty (theo hình thức đại lý bao tiêu sản phẩm), trong hợp đồng có quy định giảm trừ khoản chiết khấu thương mại và hỗ trợ chi phí vận chuyển cho khách hàng ngày khi khách hàng thanh toán tiền. Chi nhánh Công ty TNHH sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tiên đã hướng dẫn các đại lý ghi trên hoá đơn GTGT để giao cho khách hàng theo công thức giá bán là giá đã giảm trừ chiết khấu thương mại, chi phí vận chuyển và thực tế chỉ thu tiền bán hàng đúng bằng giá bán đã giảm trừ hai khoản nêu trên  thì việc hướng dẫn viết hoá đơn của Chi nhánh Công ty TNHH sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tiên là phù hợp với quy định hiện hành.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế được biết và thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương