Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3393 TCT/NV6
V/v Thuế suất thuế GTGT mặt hàng bảng, pa-nen, vỏ tủ Điều khiển điện

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2003

 

Kính gửi:-

Công ty TNHH ALPHA NAM
(79 Mai Hắc Đế - Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 10092003/TCKT của Công ty ANPHA NAM về “thuế suất thuế GTGT của vỏ tủ điện”, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

- Theo Điểm 1, Mục III, phần H Thông tư 122/2000/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Bộ Tài chính có quy định “Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2001 thay thế các Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT đã ban hành... Thông tư số 106/1999/TT-BTC ngày 30 tháng 8 năm 1999...”

- Theo quy định tại Phụ lục số 4 - Biểu thuế suất thuế GTGT theo danh mục hàng hoá nhập khẩu ban hành kèm theo Thông tư 122/2000/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Bộ Tài chính thì mặt hàng bẳn, panel, vỏ tủ điều khiển điện... để làm giá đỡ hoặc gá lắp các thiết bị điện (chưa lắp các thiết bị điện) thuộc nhóm mã số 8302 áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%.

Thông tư 122/2000/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành ngày 01 tháng 01 năm 2001; do đó công văn số 6015 TCT/NV6 ngày 26 tháng 10 năm 1999 của Tổng cục Thuế trả lời công ty căn cứ quy định tại Thông tư số 106/1999/TT-BTC ngày 30 tháng 08 năm 1999 của Bộ Tài chính chỉ có giá trị đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2000.

Tổng cục thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương