Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3334/TCT-QLN

V/v: Kê khai, khấu trừ thuế GTGT

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2007

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 1822/CT-ĐTNN ngày 13/09/2006 và công văn số 1523/CT-QLKK&KTT ngày 25/06/2007 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hóa đơn kê khai quá hạn của Công ty TNHH Chiau Hung Việt Nam, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Cục Thuế: Do thời gian đầu Công ty TNHH Chiau Hung Việt Nam mới thành lập, chưa ổn định về đội ngũ nhân viên kế toán dẫn đến việc kê khai chậm thuế GTGT đầu vào của hóa đơn GTGT TX/2004N 34718 ngày 30/12/2004 về tiền thuê đất và phí hạ tầng năm 2004 với số tiền thuế GTGT là 99.782.192 đồng. Cục Thuế xác minh bên bán là Công ty đầu tư và phát triển KCN Hố Nai đã kê khai thuế GTGT đầu ra tại Bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra tháng 12/2004. Đến thời điểm 30/04/2007, Công ty TNHH Chiau Hung Việt Nam chưa hạch toán số thuế GTGT đầu vào nêu trên vào chi phí.

Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 340/BTC-TCT ngày 10/01/2006 của Bộ Tài chính về việc khấu trừ thuế GTGT và trường hợp cụ thể của Công ty TNHH Chiau Hung Việt Nam; Được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế thông báo và đề nghị Cục Thuế tỉnh Đồng Nai giải quyết cho Công ty TNHH Chiau Hung Việt Nam được kê khai, khấu trừ số thuế GTGT đầu vào kê khai chậm nêu trên. Công ty TNHH Chiau Hung Việt Nam chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của chứng từ kê khai và bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đồng Nai biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- CTY TNHH Chiau Hung Việt Nam;
- Lưu: VT, QLN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến