Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3309/TCHQ-GSQL
V/v: phân loại bộ linh kiện khung gầm có gắn động cơ ôtô NK

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi :  

Tổng công ty công nghiệp ôtô Việt Nam
(120 Hàng Trống, Hà Nội)

Trả lời công văn số 447/VT ngày 26 tháng 6 năm 2006 của Tổng công ty về việc phân loại bộ linh kiện khung gầm có gắn động cơ ôtô nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Việc phân loại mặt hàng linh kiện, phụ tùng ôtô đã được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư số 19/2006/TT-BTC ngày 15.3.2006 của Bộ Tài chính. Theo đó,  Danh Mục và mức thuế suất thuế nhập khẩu linh kiện, phụ tùng ôtô ban hành kèm theo Quyết định số 57/2005/QĐ- BTC chỉ áp dụng cho việc phân loại và tính thuế  theo phụ tùng, linh kiện rời thay thế cho việc tính thuế theo bộ linh kiện CKD, IKD quy định tại Quyết định 100/2003/QĐ-BTC ngày 25.7.2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và nguyên tắc phân loại vẫn phải tuân thủ theo quy định tại Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 29.8.2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn phân loại hàng hoá theo Danh Mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, biểu thuế xuất khẩu.

Theo quy định tại Điểm 2.2, Mục I, phần B Thông tư số 85/2003/TT-BTC dẫn trên và chú giải quy tắc 2.a ban hành kèm theo  Thông tư số 85/2003/TT-BTC thì bộ khung gầm có gắn động cơ ôtô của Tổng công ty công nghiệp ôtô Việt Nam nhập khẩu dưới dạng rời để lắp ráp thành khung gầm có gắn động cơ được phân loại vào mã số của khung gầm có gắn động cơ dạng nguyên chiếc (nhóm 8706).

Tổng cục Hải quan trả lời Công ty biết, thực hiện.

 


Nơi nhận:

- Như trên ;
- Lưu VT, GQ.
 
 

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


 
 
Nguyễn Ngọc Túc