Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ NỘI VỤ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 3119/BNV-TL
V/v chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Nội vụ nhận được công văn số 1900/SGD&ĐT-TC ngày 17/10/2007 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng (kèm theo) hỏi về việc thực hiện chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Căn cứ quy định tại Điều 17 Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, Bộ Nội vụ xin chuyển công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng đến Bộ Giáo dục và Đào tạo và đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với liên Bộ Nội vụ - Tài chính xem xét, trả lời.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở GD&ĐT tỉnh Cao Bằng;
- Lưu: VT, Vụ TL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG
Nguyễn Duy Thăng