Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3109/TCT-CS
V/v: thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Khánh Hòa

Trả lời công văn số 2810/CT-QLNCCTN ngày 16/7/2007 của Cục thuế tỉnh Khánh Hòa về thuế suất thuế GTGT công trình xây dựng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Điểm 3p Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế giá trị gia tăng ngày 17/6/2003 quy định mức thuế suất 10% đối với hàng hóa, dịch vụ: “Xây dựng, lắp đặt”.

- Mục II Phần H Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/203 của Bộ Tài chính hướng dẫn: Cơ sở xây dựng, lắp đặt có hợp đồng xây dựng, lắp đặt đã ký trước ngày 01/01/2004 theo giá đã có thuế GTGT với thuế suất thuế GTGT 5% nhưng đến ngày 31/12/2003 các công trình xây dựng, lắp đặt dở dang chưa hoàn thành thì tiếp tục được áp dụng thuế suất 5% cho phần khối lượng, hạng Mục công trình xây dựng, lắp đặt thực hiện còn lại theo hợp đồng

- Tại công văn số 8482 TC/TCT ngày 02/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn: Bộ Tài chính đồng ý cho phép các đơn vị chậm đăng ký danh sách các hợp đồng xây lắp với cơ quan thuế đến trước ngày 01/6/2004 được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 5% đối với khối lượng xây lắp dở dang

Căn cứ các quy định nêu trên, công trình xây dựng trụ sở cơ quan quân sự thị xã Cam Ranh và trụ sở làm việc của UBND xã Sơn Tân, Thị xã Cam Ranh được ký hợp đồng vào ngày 26/12/2003 và ngày 25/12/2003, nếu công trình khởi công trong năm 2003 thì chậm nhất đến trước ngày 01/6/2004 cơ sở xây dựng phải đăng ký với cơ quan thuế trực tiếp quản lý để áp dụng thuế suất 5%. Trường hợp trong năm 2003 công trình chưa khởi công, chưa phát sinh khối lượng, sang năm 2004 mới khởi công xây dựng công trình thì giá trị công trình xây dựng hoàn thành áp dụng thuế suất thuế GTGT 10% theo quy định tại Điểm 3p Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế giá trị gia tăng ngày 17/6/2003.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Khánh Hòa biết và thực hiện truy thu thuế đúng quy định của pháp luật.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC;
- Lưu VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương