Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
----------------

Số: 293TCT/PCCS
V/v: Điều kiện ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2005

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Gia Lai

Trả lời công văn số 432 CT-THDT ngày 16/3/2004, số 544/CT-THDT ngày 24/3/2004 của Cục thuế tỉnh Gia Lai về việc áp dụng điều kiện ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Mức ưu đãi miễn, giảm thuế đối với cơ sở kinh doanh xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất:

Theo Điều 38, Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN và theo hướng dẫn tại Điểm 3, Mục III, phần E, Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính thì mức ưu đãi miễn, giảm thuế đối với cơ sở kinh doanh xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất được xác định trên cơ sở dự án đầu tư đáp ứng được điều kiện và ngành nghề, địa bàn mà không có quy định về điều kiện sử dụng nhiều lao động.

Điều kiện sử dụng nhiều lao động chỉ áp dụng đối với dự án đầu tư thành lập cơ sở kinh doanh mới theo quy định tại Điều 36 của Nghị định số 164/2003/NĐ-CP.

Căn cứ các quy định trên, mức ưu đãi miễn, giảm thuế đối với cơ sở kinh doanh có dự án đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất được xác định trên cơ sở đáp ứng điều kiện về ngành nghề, địa bàn mà không có quy định về điều kiện sử dụng nhiều lao động.

2. Về danh mục địa bàn khuyến khích đầu tư:

Việc xác định địa bàn khuyến khích đầu tư được thực hiện theo Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn (Danh mục B) và Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (Danh mục C) ban hành kèm theo Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN.

Những đơn vị hành chính mới tách ra từ các huyện thuộc địa bàn ưu đãi đầu tư tại địa bàn tỉnh Gia Lai, Bộ Tài chính đã có ý kiến tham gia sửa đổi, bổ sung Danh mục B, C ban hành kèm theo Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì soạn thảo.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Gia Lai được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP(HC), PCCS(2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn số 293TCT/PCCS về việc điều kiện ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

  • Số hiệu: 293TCT/PCCS
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 20/01/2005
  • Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
  • Người ký: Phạm Duy Khương
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 20/01/2005
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản