Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2890/LĐTBXH-LĐVL

V/v ủy quyền đăng ký TƯLĐTT và nội quy lao động

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2007 

 

Kính gửi: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình

Trả lời Công văn số 443/LĐTBXH ngày 23/7/2007 của Quý Sở về việc ghi ở trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Việc đăng ký nội qui lao động được quy định tại Điều 82 của Bộ luật Lao độngĐiều 5 của Nghị định số 41/CP ngày 6/7/1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 33/CP ngày 2/4/2003 của Chính phủ; việc đăng ký thoả ước lao động tập thể được quy định tại Điều 47, khoản 3 Điều 48 của Bộ luật Lao độngĐiều 5 Nghị định số 196/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về thoả ước lao động tập thể đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 93/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ.

Về việc có uỷ quyền hay không là do thẩm quyền của Quý Sở.

Đề nghị Quý Sở nghiên cứu để thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Hoà (để báo cáo);
- Lưu: VT, Vụ LĐVL.

T.L BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM
Nguyễn Đại Đồng