Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4388/LĐTBXH-CSLĐVL
Về việc đăng ký thoả ước lao động tập thể

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2002

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,

Thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động và Nghị định số 93/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 196/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao dộng về thoả ước lao động tập thể, kể từ ngày 01/01/2003 Công văn số 1479/LĐTBXH ngày 22/4/1995 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hết hiệu lực thi hành.

Khi nhận được bản thoả ước lao động tập thể của doanh nghiệp gửi đến đăng ký, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội không ban hành quyết định thừa nhận như hướng dẫn tại công văn nêu trên. Trong quá trình theo dõi và quản lý nếu phát hiện trong thoả ước lao động tập thể có điều khoản trái với quy định của pháp luật thì xử lý theo quy định tại Điều 48 của Bộ luật lao động đã được sửa đổi, bổ sung.

Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu giải quyết.

 

Nguyễn Đại Đồng

(Đã ký)