Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2831 TCT/ĐTNN
V/v trả lời kiến nghị của DN tại buổi đối thoại với Bộ Tài chính

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2004

 

Kính gửi: Công ty Phân bón Việt Nhật

 

Trả lời câu hỏi của Công ty Phân bón Việt Nhật nêu tại buổi đối thoại giữa doanh nghiệp và Bộ Tài chính về việc xin giảm thuế GTGT các năm 2000, 2001 theo công văn số 2700 TC/TCT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Khi thực hiện Luật thuế GTGT năm 1999, các doanh nghiệp được xem xét giảm thuế GTGT các năm 1999, 2000, 2001 nếu do việc nộp đủ thuế GTGT dẫn đến bị lỗ (do thuế GTGT lớn hơn thuế doanh thu). Riêng năm 1999, năm đầu tiên thực hiện Luật thuế GTGT, các doanh nghiệp không được phép nâng giá bán hàng hoá, đồng thời nếu có sử dụng nguyên, vật liệu nhập khẩu thì phải nộp cả thuế  GTGT khâu nhập khẩu. Do đó, số thuế GTGT phải nộp có thể lớn hơn thuế doanh thu và dẫn đến doanh nghiệp bị lỗ.

Vì vậy, riêng năm 1999, Bộ Tài chính đã hướng dẫn xét giảm thuế theo công văn 2700 TC/TCT ngày 25/03/2003. Các năm 2000, 2001 không xét giảm thuế GTGT theo hướng dẫn tại công văn này mà theo hướng dẫn tại Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Phân bón Việt Nhật biết./.

 

KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc