Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
----------------

Số: 281TCT/PCCS
V/v: hu thuế đối với lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay và một số khoản thu nhập của cá nhân

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2005

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Kon Tum

Trả lời công văn số 1128/CT-THDT ngày 12/11/2004, công văn số 671/CT-THDT ngày 12/7/2004 của Cục thuế tỉnh Kon Tum về việc thu thuế đối với lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay và một số khoản thu nhập của cá nhân; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Xác định đối tượng chịu thuế theo các Luật thuế:

- Tại Điều 1 Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định: “Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ (gọi chung là cơ sở kinh doanh) có thu nhập phải nộp thuế TNDN theo quy định tại Nghị định này”.

- Tại Điều 1 Nghị định số 147/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao quy định: “Đối tượng phải nộp thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao bao gồm:

- Công dân Việt Nam ở trong nước hoặc đi công tác, lao động ở nước ngoài có thu nhập;

- Cá nhân là người không mang quốc tịch Việt Nam nhưng định cư không thời hạn tại Việt Nam có thu nhập;

- Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam kể cả người nước ngoài không sinh sống ở Việt Nam nhưng có thu nhập phát sinh tại Việt Nam”

Căn cứ các quy định nêu trên thì lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay, chênh lệch về mua, bán chứng khoán… của đối tượng là cá nhân sản xuất kinh doanh (là cá nhân có đăng ký kinh doanh) thuộc diện điều chỉnh của Luật thuế TNDN. Đối với lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay… của đối tượng là cá nhân không có đăng ký kinh doanh thì thuộc diện điều chỉnh của Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao. Nhưng theo quy định tại Điểm 3. Mục I Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 hướng dẫn thi hành Nghị định số 147/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao thì khoản lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay tạm thời không thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân.

2. Chứng từ chi trả tiền lãi vay:

Theo quy định hiện nay, khoản thu lãi cho vay, lãi tiền gửi của doanh nghiệp được hạch toán vào thu nhập tài chính để tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Do đó, chứng từ sử dụng là hợp đồng cho vay, chứng từ thu chi theo quy định của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Kon Tum được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP(HC), PCCS(2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn số 281TCT/PCCS về việc thu thuế đối với lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay và một số khoản thu nhập của cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

  • Số hiệu: 281TCT/PCCS
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 20/01/2005
  • Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
  • Người ký: Phạm Duy Khương
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 20/01/2005
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản