Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 276TCT/DNNN
V/v: chuyển lỗ, giảm thuế

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2005

 

Kính gửi: Công ty xi măng Bút Sơn

Trả lời công văn số 706/BUSOCO-PTV. 04 ngày 17/5/2004 của Công ty xi măng Bút Sơn về việc chuyển lỗ và miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, vấn đề này Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 8, Mục III Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành nghị định số 26/2001/NĐ-CP ngày 4/6/2001 và Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì: “Cơ sở kinh doanh sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì được chuyển lỗ trừ vào thu nhập chịu thuế của những năm sau. Thời gian chuyển lỗ không quá 5 năm kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ”. Đơn vị phát sinh lỗ phải có kế hoạch chuyển lỗ và đăng ký kế hoạch chuyển lỗ với cơ quan thuế.

Trường hợp của Công ty xi măng Bút Sơn lỗ của năm 1999 sẽ được chuyển lỗ đến hết năm 2004 theo quy định trên đây và theo kế hoạch chuyển lỗ do Công ty đăng ký với cơ quan Thuế (việc đăng ký chuyễn lỗ từ năm 2004 theo hướng dẫn tại Thông tư số 128/2003/TT- BTC nêu trên).

Về việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp. Theo quy định tại điểm 1.3 – Mục IV – Phần E – Thông tư số 128/2003 nêu trên thì thời gian miễn giảm thuế được tính liên tục kể từ năm đầu tiên cơ sở kinh doanh có thu nhập chịu thuế chưa trừ số lỗ được chuyển. Như vậy trường hợp của công ty xi măng Bút Sơn nếu được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp thì thời gian được miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp tính từ năm đầu tiên kể từ khi dự án hoàn thành đi vào hoạt động có lãi (năm 2002).

Theo báo cáo của công ty thì năm 2004 công ty có ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp và thời gian chuyển lỗ cùng một thời điểm, như vậy sau khi trừ chuyển lỗ nếu không còn lãi công ty không có thu nhập để tính thuế thu nhập doanh nghiệp thì công ty không phải nộp thuế TNDN nhưng vẫn tính là một năm ưu đãi miễn, giảm thuế (theo hướng dẫn tại điểm 1.3 mục IV phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC).

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty xi măng Bút Sơn biết và liên hệ với cơ quan thuế địa phương để thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế tỉnh Hà Nam
- Lưu: VP (HC), DNNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn số 276TCT/DNNN về việc chuyển lỗ và miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

  • Số hiệu: 276TCT/DNNN
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 20/01/2005
  • Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
  • Người ký: Nguyễn Thị Cúc
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 20/01/2005
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản