Hệ thống pháp luật

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 2622/BGTVT-KCHT
V/v: Góp ý kiến Dự thảo (lần 2) Nghị định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2009

 

Kính gửi:

Ông Lại Xuân Cương

Vụ Kinh tế ngành - Văn phòng Chính phủ;

 

Ông Đỗ Quốc Khánh

Cục Hạ tầng kỹ thuật - Bộ Xây dựng;

 

Đ/c Dương Tú Anh

Vụ Công nghiệp nặng - Bộ Công thương;

 

Ông Đỗ Văn Cương

Vụ pháp chế - Bộ Công an;

 

Ông Quách Tiên Phong

Vụ Pháp luật hình sự - Bộ Tư pháp;

 

Bà Nguyễn Thị Phương Hoa

Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ Tài nguyên và Môi trường;

 

Ông Ngô Quang Đảo

Phó Cục trưởng - Cục Đường bộ VN;

 

Ông Lê Thanh Hà

Phó Cục trưởng Cục QLXD và CLCTGT;

 

Bà Phạm Thị Phượng

Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ GTVT;

 

Ông Hà Khắc Hảo

Phó Vụ trưởng Vụ KHĐT - Bộ GTVT;

 

Bà Dương Thị Khuê Anh

Phó Vụ trưởng Vụ KHCN - Bộ GTVT;

 

Ông Đỗ Trọng Hiếu

Vụ An toàn giao thông - Bộ GTVT;

 

Ông Nguyễn Văn Tuyến

Phòng Cơ sở hạ tầng - Cục Đường sắt VN;

 

Để xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật giao thông đường bộ số 23/2008/QH12, Bộ Giao thông vận tải đã biên soạn Dự thảo (lần 2) Nghị định của Chính phủ về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (thay thế Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ). Để đảm bảo chất lượng và tiến độ Dự thảo Nghị định, căn cứ công văn cử cán bộ của các cơ quan, Ban soạn thảo Nghị định xin gửi tới các thành viên Dự thảo (lần 2) Nghị định nêu trên để xin ý kiến tại cuộc họp Ban soạn thảo tổ chức vào thời gian và địa điểm như sau:

- Chủ trì: Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Mạnh Hùng - Trưởng ban soạn thảo.

- Thời gian: 8h30' (cả ngày thứ năm), ngày 07 tháng 5 năm 2009.

- Địa điểm: Phòng họp số 2, Nhà D, Bộ Giao thông vận tải, Số 80, Trần Hưng Đạo, Hà Nội.

(Tài liệu kèm theo: Dự thảo Nghị định quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Bản giải trình và tiếp thu ý kiến Dự thảo Nghị định; Bản phô tô quyết định thành lập Ban soạn thảo Nghị định)./.

 

 

Nơi nhận:
 - Như trên;
 - Bộ trưởng (để b/c);
 - Vụ Pháp chế;
 - Cục Đường bộ VN;
 - Lưu VT, KCHT (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn số 2622/BGTVT-KCHT về việc góp ý kiến Dự thảo (lần 2) Nghị định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

  • Số hiệu: 2622/BGTVT-KCHT
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 27/04/2009
  • Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải
  • Người ký: Lê Mạnh Hùng
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 27/04/2009
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản