Hệ thống pháp luật

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11211/BGTVT-KCHTGT
V/v: Thực hiện Nghị định số 100/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ KCHTGT đường bộ

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi:

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
- Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 100/NĐ-CP ngày 03/9/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/10/2013.

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 100/NĐ-CP ngày 03/9/2013.

Giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam chủ trì, khẩn trương báo cáo Bộ Giao thông vận tải xây dựng các văn bản và các nội dung khác có liên quan để hướng dẫn thực hiện theo quy định tại Nghị định số 100/NĐ-CP ngày 03/9/2013.

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
-Các vụ: PC, KHĐT, ATGT, VT, TC, MT;
- Thanh tra Bộ;
- Cục QLXD&CLCTGT;
- Các Cục: ĐSVN. ĐTNĐ VN;
- Trung tâm CNTT (đăng Website Bộ);
- Lưu: VT, KCHTGT (3)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 11211/BGTVT-KCHTGT năm 2013 thực hiện Nghị định 100/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 11/2010/NĐ-CP quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

  • Số hiệu: 11211/BGTVT-KCHTGT
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 21/10/2013
  • Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải
  • Người ký: Nguyễn Hồng Trường
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 21/10/2013
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản