Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6791/VPCP-CN
V/v phản ánh của báo chí về việc bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

Ngày 05 tháng 8 năm 2020, Thông tấn xã Việt Nam có đăng tin "Người dân tự ý phá kết cấu giao thông trên quốc lộ 1A, đoạn qua Hà Tĩnh" (bản photo xin gửi kèm theo). Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình giao Bộ Giao thông vận tải kiểm tra thông tin nêu trên; nếu đúng, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khẩn trương xử lý, bảo đảm an toàn giao thông, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giao thông vận tải biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Thường trực Trương Hòa Bình;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ: TKBT, PL;
- Lưu: VT, CN(2). yen

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục